Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bántalmazó biztonsági őrök - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi ellen garáz­da­ság bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tők a mis­kol­ci vas­úti pálya­ud­var biz­ton­sá­gi őre­i­ként a váró­te­rem­ben a padon fekvő sér­tet­tet úgy vezet­ték ki az épü­let­ből, hogy több­ször meg­ütöt­ték, meg­lök­ték, az utcán pedig több alka­lom­mal fejbe rúgták.

A vád­irat sze­rint a fér­fi­ak 2022. decem­ber ele­jén, a mis­kol­ci vas­úti pálya­ud­va­ron biz­ton­sá­gi fel­ada­to­kat lát­tak el. 23 óra­kor egyi­kük szol­gá­lat­ban volt, míg a másik - aki társa szol­gá­la­ti elöl­já­ró­ja -, mun­ka­időn kívül jelent meg a pályaudvaron.

A biz­ton­sá­gi őrt a vas­úti dol­go­zók érte­sí­tet­ték, hogy nem tud­ják bezár­ni az egyik váró­ter­met, mert ott még két sze­mély bent van. A fér­fi­ak a váró­te­rem­be érkez­ve talál­ták a padon alvó fér­fit, majd tér­dük­kel, tal­puk­kal bök­dös­ve fel­éb­resz­tet­ték. A sér­tett fel­ült a padon, de szó­vál­tás­ba kerül­tek. Ekkor a szol­gá­lat­ban lévő férfi tenyér­rel fejen ütöt­te, majd két kéz­zel ráfo­gott a fejé­re, a társa is meg­ra­gad­ta, elkezd­ték kive­zet­ni, miköz­ben a biz­ton­sá­gi őr két alka­lom­mal bele­ütött az oldalába.

Az elkö­ve­tők a pero­non is követ­ték a sér­tet­tet, az utcán is utána men­tek, és ami­kor isme­ret­len okból a föld­re került, mind­ket­ten több­ször fejbe rúg­ták, vala­mint ököl­lel meg­ütöt­ték. Ezt köve­tő­en sem hagy­tak fel a bán­tal­ma­zá­sá­val, mert ismét utána men­tek, az elő­ször a bán­tal­ma­zá­sát kez­de­mé­nye­ző vád­lott a föld­re lökte, meg­rúg­ta, a fejét lenyom­ta és ököl­lel ütöt­te, ami­kor elen­ged­te, a társa tar­tot­ta föl­dön a sér­tet­tet és az olda­lá­ba ütött.

A sér­tett a bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben 8 napon belü­li sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.