Főoldal » Hírek » Bántalmazta a korábbi élettársát, de a telefonját sem kímélte – videóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki előbb meg­ütöt­te a gyer­me­ke édes­any­ját, majd össze­tör­te a nő tele­fon­ját is, ami­kor rend­őrt akart hívni emiatt.

A vád sze­rint a negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi 2022 szep­tem­be­ré­ben meg­je­lent abban a sió­fo­ki kávé­zó­ban, ahol a koráb­bi párja is dol­go­zott, majd meg­ütöt­te és meg­lök­te a nőt, aki emi­att tár­csáz­ta a rend­őr­sé­get. Ezt ész­lel­ve a vád­lott – azért, hogy a rend­őr­ség érte­sí­té­sét meg­aka­dá­lyoz­za – előbb kicsa­var­ta a sér­tett kezé­ből a tele­font, majd azt két­szer a pult­hoz vágta, végül pedig a föld­re dobta.

Bár a sér­tett tele­fon­já­nak kijel­ző­je tönk­re­ment, a nő által koráb­ban kez­de­mé­nye­zett hívást a segély­hí­vó köz­pont fogad­ta, így a tör­tén­tek­ről a sér­tett beje­len­tést tudott tenni a rend­őr­ség­re. Erre tekin­tet­tel a sió­fo­ki nyo­mo­zók még aznap elfog­ták a fér­fit, aki­vel szem­ben a sér­tett indít­vá­nyá­ra a bíró­ság később távol­tar­tást ren­delt el.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ese­mé­nye­ket a kávé­zó biz­ton­sá­gi kame­rái rögzítették.