Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Bántalmazta a nevelt lányát leitató férfit - vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki szil­vesz­ter­kor meg­ver­te a nevelt lányá­nak udvar­ló férfit.

A férfi élet­tár­sá­val és annak két, 16 éves iker­lá­nyá­val szil­vesz­te­re­zett 2017-ben Pécsett egy szórakozóhelyen.

Itt ész­lel­te a vád­lott, hogy élet­tár­sá­nak egyik lánya egy fér­fi­val – a későb­bi sér­tet­tel – beszél­get, aki a bár­pult­nál egy ital­ra is meg­hív­ta a lányt.

A férfi ekkor fel­hív­ta a másik férfi figyel­mét, hogy ne kínál­ja alko­hol­lal a lányt, mert még fia­tal­ko­rú. Ennek elle­né­re a sér­tett tovább­ra is együtt maradt a lánnyal, tán­col­tak, illet­ve a bár­pult­nál ittak.

Éjfél után a lány hir­te­len rosszul lett, ezért a sér­tett a mel­lék­he­lyi­ség­be kísér­te. Mind­ezt látta a vád­lott is, aki utá­nuk ment, majd miu­tán látta, hogy nevelt lánya milyen álla­pot­ban van, neki­tá­madt a sér­tett­nek, őt a föld­re vitte, a föl­dön bántalmazta.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben comb­nyak­tö­rést, sípcsont-törést, a kopo­nya zúzó­dá­sát szen­ved­te el, mely sérü­lé­sek 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérülések.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.