Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Bántalmazta a tanárnőt, hogy engedély nélkül elvihesse gyermekét – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki itta­san akar­ta elvin­ni gyer­me­két az isko­lá­ból, de a tanár­nő ezt nem enged­te. Az apa előbb ordi­bált a peda­gó­gus­sal, majd meg­szo­rí­tot­ta a kezét és a mell­ka­sá­nál meg is lökte, így végül a gyer­me­két magá­val tudta vinni.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű bajai férfi 2023. ápri­lis 28-án már a dél­előtt meg­je­lent az egyik bajai álta­lá­nos isko­lá­ban azért, hogy a tőle külön élő, elsős gyer­me­két magá­val vigye. Ekkor közöl­ték az apá­val, hogy gyer­mek­nek még három tan­órá­ja lesz, ezért nem vihe­ti el. A férfi ezt meg­ér­tet­te és elment. A gyer­mek osz­tály­fő­nö­ke érte­sí­tet­te a tör­tén­tek­ről az édes­anyát, aki kife­je­zet­ten kérte a tanár­nőt, hogy a gyer­me­ket ne adják át a fér­fi­nak.

Ebéd­idő­ben a férfi ittas álla­pot­ban vissza­ment az isko­lá­ba, ahol a gye­re­kek épp ebé­del­tek. Ami­kor a gyer­mek meg­lát­ta édes­ap­ját, a nap­kö­zis tanár­nő­höz – az ügy sér­tett­jé­hez – futott, meg­fog­ta a kezét, mert nem akart elmen­ni. A vád­lott el akar­ta vinni gyer­me­két, azon­ban a sér­tett közöl­te, hogy az anyu­ka kéré­sé­re nem vihe­ti el. A férfi ezen fel­há­bo­ro­dott, előbb kia­bál­ni kez­dett a sér­tet­tel, majd távo­zá­si szán­dé­kát jelez­ve meg­fog­ta a gyer­me­ke másik kezét. A tanár­nő tovább­ra sem enged­te el a gye­rek kezét, ezért a férfi meg­szo­rí­tot­ta a nő csuk­ló­ját, majd a meg­pró­bál­ta a gye­rek­től ellök­ni a sér­tet­tet, aki az erő­szak hatá­sá­ra elen­ged­te a gye­rek kezét. Az apa végül a gye­rek­kel együtt távo­zott az isko­lá­ból.

A vád­lott a maga­tar­tá­sá­val a tanár­nőt, mint köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mélyt jog­sze­rű eljá­rá­sá­ban erő­szak­kal aka­dá­lyoz­ta. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett­nek sérü­lé­sei nem kelet­kez­tek.

Az ügyész­ség a fér­fit köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.