Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Bántalmazta háziorvosát a jogosítványt hosszabbítani akaró férfi – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 69 éves szé­csé­nyi férfi ellen, aki minő­sít­he­tet­len han­gon beszélt az orvo­si ren­de­lő­ben, majd meg­ütöt­te házi­or­vo­sát.

A vád sze­rint a férfi 2023. augusz­tus 11-én a veze­tői enge­dé­lye érvé­nyes­sé­gi ide­jé­nek meg­hosszab­bí­tá­sa végett keres­te fel házi­or­vo­sát, aki a véle­ményt nem állí­tot­ta ki, hanem – orvo­si okok­ból – továb­bi vizs­gá­la­to­kat ren­delt el részé­re.

Erre a férfi erő­sza­kos­sá vált, előbb trá­gár kife­je­zé­sek­kel illet­te az orvost, kia­bált vele, majd a meg­írt beuta­lót az asz­tal­ra dobta, végül a dok­tor felé lépett és egy alka­lom­mal meg­ütöt­te a kar­ját.

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv ren­del­ke­zé­se sze­rint a házi­or­vos mun­ká­ja vég­zé­se köz­ben külön­le­ges bün­te­tő­jo­gi védel­met élve­ző sze­mély, így a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ta meg a fér­fit. Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság szab­jon ki a bün­tet­len elő­éle­tű páci­ens­sel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.