Főoldal » Hírek » Bántalmazta, majd hasba szúrta élettársát - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2021. decem­ber 11-én bán­tal­maz­ta, majd hasba szúr­ta az élettársát.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2021. decem­ber 11. nap­ján, a dél­utá­ni órák­ban az azna­pi vitát és fizi­kai bán­tal­ma­zást köve­tő­en egy tata­bá­nyai lakó­in­gat­lan terü­le­tén kés­sel hasba szúr­ta az élet­tár­sát. A sér­tett a szú­rás követ­kez­té­ben has­üreg­be hato­ló élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, rajta élet­men­tő műté­tet kel­lett végrehajtani.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként a férfit.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát tekin­tet­tel arra, hogy a gya­nú­sí­tott a sér­tet­tet a val­lo­má­sá­nak meg­té­te­le előtt befo­lyá­sol­ta, továb­bá a fér­fi­val szem­ben fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye, vala­mint annak a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né, veszélyeztetné.