Főoldal » Hírek » Bántalmazták a prostituált egyik vendégét a hozzátartozók - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A légy­ot­ton meg­je­le­nő sér­tett pén­zét elvet­ték, de ittas­sá­ga miatt sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás­ban nem része­sült. Emi­att kérte vissza a pén­zét, ami­nek vissza­adá­sát a nő és férfi hoz­zá­tar­to­zói meg­ta­gad­ták, helyet­te bán­tal­maz­ták a sértettet.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés kísér­le­te, zsa­ro­lás és kitar­tott­ság bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot három elkö­ve­tő­vel - egy nővel és két fér­fi­val - szemben.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a nő inter­ne­tes web­ol­da­lon regiszt­rált pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség vég­zé­se cél­já­ból. Erről élet­tár­sa és báty­ja is tudott, és az így meg­ke­re­sett pénz­ből is részesültek.

Tavaly nyá­ron egy légy­ott alkal­má­val sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­ra – a 15.000 forint átvé­te­lét köve­tő­en – azért nem került sor, mert a nő a ven­dé­gén sör­sza­got érzett. Őt a kony­há­ban tar­tóz­ko­dó élet­tár­sá­val és báty­já­val együtt távo­zás­ra szó­lí­tot­ták fel, de a pén­zét nem adták vissza. A sér­tett ugyan­ak­kor az összeg nél­kül nem akart távoz­ni, ezért a nő élet­tár­sa arcon ütöt­te a sér­tet­tet, báty­ja pedig azt kérte a nőtől, hogy hozza a base­ball ütőt. A nő ekkor egy bal­ta­nyél­lel tért vissza, ami­vel a báty­ja a sér­tett fejét és kar­ját is meg­ütöt­te. A sér­tett végül vérző fej­jel mene­kült ki a lakásból.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett jobb alkar­já­nak zúzó­dá­sát és hom­lok­csont­já­nak benyo­ma­tos töré­sét szen­ved­te el. A kopo­nya­csont töré­se súlyos sérü­lés­nek minő­sül, emel­lett a bán­tal­ma­zás jel­le­ge alkal­mas volt arra, hogy élet­ve­szé­lyes sérü­lést okozzon.

A vád­irat­ban rög­zí­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel 12 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zást a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai végez­ték, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Tör­vény­szék fogja meg­hoz­ni az ügyben.