Főoldal » Hírek » Baranyai polgármester a költségvetési csalás irányítója - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat 15 sze­méllyel szem­ben, akik 2,5 mil­li­árd forint­nyi uniós és hazai vissza nem térí­ten­dő támo­ga­tást tet­tek zseb­re jogo­su­lat­la­nul csir­ke­far­mok korszerűsítésével.

A vád sze­rint a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét irá­nyí­tó két sze­mély házas­tár­sak, akik olyan gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok tulaj­do­no­sai, veze­tői, melyek baromfitartás-technológia adás­vé­te­lé­re, besze­re­lé­sé­re sza­ko­sod­tak. A gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok tevé­keny­sé­ge az egész ország terü­le­té­re kiterjedt.

A két vád­lott a barom­fi­tar­tás, tojás­ter­me­lés terü­le­tén olyan gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­kal, egyé­ni vál­lal­ko­zá­sok­kal kerül­tek üzle­ti kap­cso­lat­ba, melyek önerő híján nem tud­tak a kiírt pályá­za­to­kon indul­ni. A két vád­lott ezért segít­sé­gü­ket fel­aján­lot­ta, majd az önerő lété­nek iga­zo­lá­sát valót­lan tar­tal­mú banki kör­be­uta­lá­sok­kal, fik­tív köl­csön­nyúj­tá­sok­kal, hamis szám­lák­kal meg­te­rem­tet­ték, továb­bá a beren­de­zé­sek túl­szám­lá­zá­sá­val, vagy éppen a fel­tün­te­tett beren­de­zés helyett olcsóbb esz­kö­zök besze­re­lé­sé­vel segít­sé­get nyúj­tot­tak ezen gaz­da­sá­gi sze­rep­lők­nek, hogy a Mező­gaz­da­sá­gi és Vidék­fej­lesz­té­si Hiva­talt meg­té­vesszék, a pályá­za­ti pén­zek jog­ta­lan lehí­vá­sá­val vagyo­ni hát­rányt okozzanak.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint 12 gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak, vál­lal­ko­zás­nak nyúj­tot­tak segít­sé­get, mely­nek során a tár­sa­sá­gok cégen­ként 14 - 665 mil­lió Ft támo­ga­tá­si összeg­hez jutot­tak jogosulatlanul.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét szer­ve­ző két vád­lot­tal - akik egyi­ke egy bara­nyai város pol­gár­mes­te­re – szem­ben hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek miatt bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban a bíróságon.

A vád­lot­tak által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek közül a leg­sú­lyo­sabb bün­te­té­si téte­le 5 – 10 évig ter­je­dő szabadságvesztés.