Főoldal » Hírek » Barátnője öngyilkosságában segédkezett egy nő - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség öngyil­kos­ság­ban köz­re­mű­kö­dés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki közös öngyil­kos­sá­got ter­ve­zett szo­ba­tár­sá­val, azon­ban míg a barát­nő­je meg­halt, ő túl­él­te a mér­ge­zést.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a hat­va­nas éve­i­ben járó vád­lott egy Somogy megyei sze­re­tet­ott­hon­ban élt a sér­tet­tel közös szo­bá­ban. Mivel a szo­ba­tár­sak kilá­tás­ta­lan­nak érez­ték hely­ze­tü­ket, ezért elke­se­re­dé­sük­ben meg­egyez­tek abban, hogy együtt öngyil­kos­sá­got követ­nek el.

A nő ötle­te alap­ján 2019 októ­be­ré­ben egy ben­zin­kút­ra men­tek, ahol az elkö­ve­tő fagy­ál­ló folya­dé­kot vásá­rolt, majd a ter­helt a mér­ge­ző anyag­ból szo­bá­juk­ba vissza­tér­ve mind­ket­te­jük­nek töl­tött. A barát­nők a fagy­ál­ló elfo­gyasz­tá­sát köve­tő­en - ami mellé a vád­lott kettő deci­li­ter pálin­kát is meg­ivott - alud­ni tér­tek.

A sér­tett éle­tét a szak­sze­rű kór­há­zi ellá­tás elle­né­re nem lehe­tett meg­men­te­ni, a ter­helt a mér­ge­zés követ­kez­té­ben azért nem halt meg, mert a fagy­ál­ló kisebb kon­cent­rá­ci­ó­ban szí­vó­dott fel szer­ve­ze­té­ben az elfo­gyasz­tott alko­hol miatt.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.