Főoldal » Archív » Baseball ütővel ütötte apját – vádat emelt a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki tavaly év végén oko­zott élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket az őt rend­sze­re­sen zak­la­tó édesapjának.

A vád­irat sze­rint a vád­lott édes­any­já­val élt sze­ge­di ingat­la­nuk­ban, ahon­nan a szü­lők válá­sa miatt az édes­ap­ja koráb­ban már elköl­tö­zött. Ennek elle­né­re az apa több alka­lom­mal is várat­la­nul meg­je­lent az ingat­lan­ban, ahol nem lát­ták szí­ve­sen, ebből szám­ta­lan konf­lik­tus ala­kult ki. A sér­tett egyéb­ként ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tott és agresszí­ven is visel­ke­dett. ezért több­ször kel­lett őt elzavarni.

A férfi 2018. novem­ber 21-én este 9 óra körü­li idő­ben jelent meg ismé­tel­ten a vád­lott és édes­any­ja által lakott ingat­lan­nál, majd a redő­nyön beko­pog­tat­va hívo­gat­ta  a vád­lot­tat, hogy jöj­jön ki, mert vele sze­ret­ne beszél­ni. A vád­lott fel­szó­lí­tot­ta apját, hogy távoz­zon el, nem akar vele talál­koz­ni, majd mivel a kéré­se nem talált meg­hall­ga­tást, a ház­ból kiho­zott egy közel 80 cm hosszú­sá­gú base­ball ütőt és három alka­lom­mal fel­ső­tes­ten meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki ezt köve­tő­en elhagy­ta az ingatlant.

Más­nap a férfi egy bevá­sár­ló­köz­pont­ban rosszul lett, a biz­ton­sá­gi őrök hívat­tak részé­re men­tőt, majd súlyos, élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A sér­tet­ten lép­sza­ka­dás miatt műté­tet végez­tek el és a lépét eltá­vo­lí­tot­ták. A sér­tett bor­da­tö­rést is elszen­ve­dett a vád­lot­ti bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben, sérü­lé­sei köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lye­sek voltak.

A főügyész­ség a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

Vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.