Főoldal » Hírek » Bátor eladókon akadt fenn a rabló – videóval – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

 A Pécsi Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy húszas éve­i­ben járó, több­szö­rös vissza­eső férfi ellen.

 A vád­irat sze­rint a férfi közel három évet töl­tött bör­tön­ben. Sza­ba­du­lá­sa után alig fél évvel, 2023 novem­be­ré­ben lopni ment be egy vita­mi­no­kat for­gal­ma­zó pécsi üzlet­be. Ott ruhá­za­tá­ba rej­tett két, össze­sen 18.815 forint érté­kű vita­min­ké­szít­ményt, majd az áru­vé­del­mi kapun átha­lad­va meg­pró­bál­ta elhagy­ni az üzle­tet anél­kül, hogy a vita­mi­no­kat kifi­zet­te volna.

A kapu jel­zett, az eladó­nő ezért kér­dő­re vonta a fér­fit, majd meg­lát­ta a kabát­já­ba rej­tett vita­mint, ezért a vád­lott kabát­já­ba nyúlt, hogy vissza­ve­gye. A férfi azért, hogy meg­tart­sa az elvett dol­go­kat, meg­fog­ta az eladó csuk­ló­ját, fél­re­tol­ta a kezét, majd két kéz­zel, nagy erő­vel fél­re­lök­te őt, köz­ben igye­ke­zett a kijá­rat felé. A másik eladó a kijá­rat elé állt, de a férfi őt is fél­re­lök­te, majd az üzlet elő­te­ré­be sza­ladt. A két eladó a férfi kabát­ját meg­ra­gad­va pró­bál­ta őt vissza­tar­ta­ni, a vád­lott pedig sza­ba­dul­ni pró­bált. Ettől ő és az egyik eladó is elesett, az egyik doboz vita­min pedig kiesett a férfi zse­bé­ből néhány sze­mé­lyes tár­gyá­val együtt.

 A vád­lott ki tudott sza­lad­ni az utcá­ra, ahova az egyik eladó követ­te és fel­szó­lí­tot­ta, hogy áll­jon meg. A férfi végül meg­állt és vissza­ad­ta a még nála levő vitaminkészítményt.

A férfi a lopott dol­gok meg­tar­tá­sa végett alkal­ma­zott erő­sza­kot az eladók­kal szem­ben, cse­lek­mé­nye rab­lás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, ami­nek a bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A férfi letar­tóz­ta­tás­ban van, bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Pécsi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az üzlet biz­ton­sá­gi kame­rá­já­nak fel­vé­te­lén a férfi a ruhá­za­tá­ba rejti a vita­mi­no­kat, majd az őt tet­ten­érő eladót fél­re­lök­ve mene­kül­ni próbál.