Főoldal » Archív » Bedobta az égő csikket a házba – letartóztatását kezdeményezte az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy ház leégé­sé­vel oko­zott közveszélyt.

A gyanú sze­rint a férfi 2020. május 17-én csa­lá­di össze­jö­ve­te­len volt egy Csong­rád megyei falu­ban, ahol alko­holt fogyasz­tott, mely­nek hatá­sá­ra szó­vál­tás­ba keve­re­dett élet­tá­rá­sá­val. Az ittas és fel­in­dult férfi a vita során egy tég­lá­val betör­te élet­tár­sa apja autó­já­nak üve­gét, majd a hely­szín­ről eltá­vo­zott. A gép­ko­csi­ban 50.000 forint kár keletkezett.

Még aznap kora dél­után, a tar­tóz­ko­dá­si helyé­ül szol­gá­ló házá­ban ittas álla­pot­ban a gya­nú­sí­tott rágyúj­tott, majd az égő ciga­ret­tát távo­zá­sa­kor a szo­bá­ban levő kana­pé­ra dobta. Az égő ciga­ret­tá­tól a bútor meg­gyul­ladt, majd a tűz az egész házra átter­jedt. A tüzet a kiér­ke­ző tűz­ol­tók fékez­ték meg akkor, ami­kor az már az összes a ház­ban levő ingó­sá­got, nyí­lás­zá­rót és a tető­szer­ke­ze­tet is meg­éget­te. Azt, hogy a tűz a szom­szé­dos lakó­ház­ra is átter­jed­jen csak a tűz­ol­tók mun­ká­ja aka­dá­lyoz­ta meg. A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nyé­vel az épü­let­ben mint­egy 3 mil­lió forint kár keletkezett.

A járá­si ügyész­ség a köz­ve­szély­oko­zás vét­sé­ge, vala­mint a garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét, figye­lem­mel arra is, hogy a férfi a cse­lek­mé­nyét két, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a ter­helt és védő­je a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.