Főoldal » Archív » Befejelte az autóbusz ablaküvegét videóval

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy nagy­kő­rö­si test­vér­pár ellen, akik 2019. novem­ber 15-én este a kecs­ke­mé­ti autó­busz pálya­ud­va­ron össze­ve­re­ked­tek, majd egyi­kük befe­jel­te egy autó­busz veze­tő olda­li üvegét.

A vád­irat sze­rint a két nagy­kő­rö­si férfi 2019. novem­ber 15-én este Kecs­ke­mé­ten, a Nosz­lopy Gás­pár park­ban lévő autó­busz pálya­ud­va­ron sétált a helyi busz­meg­ál­ló irá­nyá­ból a hely­kö­zi pálya­ud­var felé. Velük volt egyi­kük fele­sé­ge is. Hala­dá­suk során a test­vé­rek szó­vál­tás­ba keve­red­tek egy­más­sal, amely­nek során az idő­sebb test­vér egy­szer tenyér­rel meg­ütöt­te az öccse fejét. A fia­ta­labb vád­lott az ütés miatt nem sérült meg.

Ezután halad­tak tovább a hely­kö­zi pálya­ud­var felé, ami­kor egy helyi autó­busz veze­tő­je a lassú hala­dá­sá­ból meg­áll­va áten­ged­te őket az úttes­ten. Miu­tán a vád­lot­tak átér­tek az autó­busz előtt, a fia­ta­labb vád­lott hir­te­len vissza­for­dult és nagy erő­vel befe­jel­te az autó­busz veze­tő olda­li üve­gét, ami a feje­lés miatt betört.

A test­vér­pár fia­ta­labb tagja ezzel a busz­tár­sa­ság­nak több mint 360.000 forint kárt oko­zott. A sér­tett busz­tár­sa­ság kérte a szán­dé­kos ron­gá­lás­sal oko­zott kár megtérítését.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­ta­kat a járá­si ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja, de a busz üve­gét befe­je­lő vád­lott­nak ezen kívül ron­gá­lás vét­sé­ge miatt is felel­nie kell. Az ügyész az idő­sebb vád­lot­tal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás, míg a ron­gá­lást is elkö­ve­tő másik test­vér­rel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

 

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.