Főoldal » Hírek » Befogadta otthonába, majd súlyosan bántalmazta ismerősét - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki az ingat­la­ná­ban lakó isme­rő­sé­nek élet­ve­szé­lyes sérü­lést okozott.

A Tolna megyei tele­pü­lé­sen élő vád­lott 2021  júni­u­sá­ban az ingat­la­ná­ba befo­gad­ta az ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó sér­tet­tet, aki­nek mun­ka­le­he­tő­sé­get is szer­zett. A sér­tett azon­ban élet­mód­ján nem vál­toz­ta­tott, ezért a vád­lott néhány hét eltel­té­vel szá­mon kérte ezt és ingat­la­na elha­gyá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel. A heves szó­vál­tás során a vád­lott a sér­tet­tet több­ször meg­ütöt­te, majd meg­rúg­ta. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Szek­szár­di Tör­vény­szék első­fo­kon – a vád­nak meg­fe­le­lő­en - a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért 3 év 2 hónap letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­lán folytatódik.