Főoldal » Hírek » Befolyással üzérkedés bűntette miatt a legfőbb ügyész indítványt tett dr. Molnár Zsolt országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére – a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész – a befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­sé­gen folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként – indít­ványt tett az Ország­gyű­lés elnö­ké­nél dr. Mol­nár Zsolt ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak felfüggesztésére.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a BKV 2019 ele­jén köz­be­szer­zé­si eljá­rást indí­tott a telep­he­lye­in tel­je­sí­ten­dő infor­ma­ti­kai üze­mel­te­tés és fej­lesz­tés szol­gál­ta­tás­ra. A köz­be­szer­zé­si eljá­rás­ra egy kft tett ajánlatot.

Dr. Baja Ferenc volt minisz­ter és egy­ko­ri ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő 2019 júni­u­sá­ban Buda­pes­ten talál­ko­zott egy, az aján­la­tot tevő gaz­da­sá­gi tár­sa­ság műkö­dé­sé­ben jelen­tős befo­lyást gya­kor­ló fér­fi­val, aki stra­té­gi­ai és üzle­ti kér­dé­sek­ben dön­tött. A volt minisz­ter a kft ten­der­nyer­tes­sé­gé­nek ese­té­re 30 mil­lió forint kész­pénzt kért azért, hogy a szer­ző­dés lét­re­jöt­tét és fenn­tar­tá­sát – poli­ti­kai befo­lyá­sá­nak érvé­nye­sí­té­sé­vel – ne akadályozza.

Dr. Mol­nár Zsolt – a kor­rup­ci­ós meg­ál­la­po­dás­ról érte­sül­ve – meg­kér­te a volt minisz­tert, hogy az ő részé­re is kér­jen a fér­fi­tól 40 mil­lió forin­tot azért, hogy a szer­ző­dést ő se támad­ja. Dr. Baja Ferenc 2019 júni­u­sá­ban egy újabb talál­ko­zó kere­té­ben dr. Mol­nár Zsolt kéré­sét tol­má­csol­ta a férfinak.

A kft. ten­der­nyer­tes­sé­gét köve­tő­en a férfi 2019. augusz­tus 6-án, Buda­pes­ten 40 mil­lió forin­tot adott át dr. Mol­nár Zsoltnak.

Dr. Mol­nár Zsolt cse­lek­mé­nye társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A fel­me­rült bizo­nyí­té­kok alap­ján a leg­főbb ügyész az Ország­gyű­lés elnö­ké­nél indít­vá­nyoz­ta dr. Mol­nár Zsolt ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak felfüggesztését.

A bün­te­tő­el­já­rás ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­vel szem­be­ni lefoly­ta­tá­sá­ra – így a tény­ál­lás rész­le­te­i­nek továb­bi tisz­tá­zá­sá­ra – a men­tel­mi jog fel­füg­gesz­té­sét köve­tő­en nyí­lik lehetőség.