Főoldal » Hírek » Behúzott futóművel landolt a pilóta - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés a 47 éves piló­ta ellen, aki figyel­met­len­sé­ge miatt úgy lan­dolt, hogy nem enged­te ki a futóművet.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 47 éves ter­helt öt éve ren­del­ke­zik piló­ta enge­déllyel. 2021 júni­u­sá­ban egy Győr mel­let­ti tele­pü­lés repü­lő­te­ré­ről szállt fel séta­re­pü­lés­re két utas­sal a fedélzeten.

A repü­lés végén a repü­lő­tér kifu­tó­pá­lyá­ján akart lan­dol­ni a vád­lott, azon­ban figyel­met­len­sé­ge miatt nem vette észre, hogy a gép futó­mű­vei behú­zott álla­pot­ban marad­tak, ezért a gép az alsó részé­vel érint­ke­zett a kifu­tó­pá­lyá­val, és sod­ró­dás után állt meg.

Sze­ren­csé­re a bal­eset­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban az uta­sok testi épsé­ge veszély­ben forgott.

A piló­ta ellen az ügyész­ség légi köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­se miatt emelt vádat. Vele szem­ben egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.