Főoldal » Archív » Beismerésre bírta a vádlottat az ügyészi indítvány

A bün­te­té­sé­re tett ügyé­szi indít­vány isme­re­té­ben beis­mer­te bűnös­sé­gét a bíró­sá­gon az a koráb­ban min­dent taga­dó férfi, akit a Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­vel vádolt.

Az ügyé­szi vád sze­rint a ter­helt és a sér­tett ugyan­ab­ban a Heves megyei köz­ség­ben nőt­tek fel, gyer­mek­ko­ruk óta ismer­ték egy­mást. Közöt­tük intim kap­cso­lat ala­kult ki, ami több mint egy évti­ze­den át annak elle­né­re foly­ta­tó­dott, hogy a nő idő­köz­ben férj­hez ment. Ami­kor az asszony véget vetett a viszony­nak, a vád­lott nem tudta fel­dol­goz­ni a sza­kí­tást. Előbb csak szép szó­val pró­bál­ta meg­győz­ni a sér­tet­tet arról, hogy tovább­ra is tart­sák fenn tit­kos kap­cso­la­tu­kat, de ami­kor ez nem járt ered­ménnyel, meg­ölés­sel fenye­get­te egy­ko­ri ked­ve­sét, vala­mint azzal is, hogy beszá­mol a fér­jé­nek kettejükről.

A sér­tett emi­att fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, ahol nyo­mo­zás indult. A gya­nú­sí­tott a ren­del­ke­zés­re álló egy­ér­tel­mű bizo­nyí­té­kok elle­né­re tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, a kihall­ga­tá­sa ellen panaszt jelen­tett be, amit az ügyész­ség elutasított.

Az ügy­ben tör­tént vád­eme­lést köve­tő­en az ille­té­kes járás­bí­ró­ság - a hatá­lyos Bün­te­tő­el­já­rá­si Tör­vény ren­del­ke­zé­se­i­nek meg­fe­le­lő­en - elő­ké­szí­tő ülést tar­tott. Ezen az ügyész­ség úgy­ne­ve­zett mér­té­kes indít­ványt tett a kisza­ban­dó bün­te­tés­re, mely­nél súlyo­sab­bat a bíró­ság nem alkal­maz­hat abban az eset­ben, ha a vád­lott elis­me­ri a bűnös­sé­gét, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

Az ügyész az elő­ké­szí­tő ülé­sen - az ügy körül­mé­nye­i­nek mér­le­ge­lé­se után - 1 év 6 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.  Ennek tuda­tá­ban a vád­lott végül beis­mer­te a bűnös­sé­gét, mely nyi­lat­ko­za­tát a bíró­ság elfo­gad­ta, és vele szem­ben az ügyész­ség által indít­vá­nyo­zott mér­té­kű főbün­te­tést sza­bott ki.  Az íté­let jogerős.