Főoldal » Archív » Beismert a bíróság előkészítő ülésén a csepeli trafikrabló – jogerősen 12 év fegyházat kapott

A mai napon a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíró­ság a kerü­le­ti ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján elő­ké­szí­tő ülést tar­tott annak a 33 éves fér­fi­nak az ügyé­ben, aki 2016. már­ci­u­sa és szep­tem­be­re között egy riasz­tó­pisz­tollyal három cse­pe­li és egy buda­fo­ki tra­fi­kot rabolt ki, vala­mint kísér­le­tet tett egy cse­pe­li pos­ta­hi­va­tal kirab­lá­sá­ra is. 

Az ügyész az elő­ké­szí­tő ülés ele­jén ismer­tet­te az alter­na­tív, konk­rét bün­te­té­si mér­ték­re vonat­ko­zó indít­vá­nyát is, misze­rint - az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­tén -  a vád­lott­ra 12 év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és 10 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát tart­ja indo­kol­nak azzal, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A joga­i­ra tör­tént figyel­mez­te­té­sek és az ügyé­szi indít­vány isme­re­té­ben - a koráb­bi rab­lá­sa miatt 6 évre ítélt - külö­nös vissza­eső vád­lott a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nye­ket beis­mer­te, és lemon­dott a tár­gya­lás jogá­ról, mely nyi­lat­ko­za­tát a bíró­ság elfo­gad­ta, majd az eny­hí­tő és súlyo­sí­tó körül­mé­nyek fel­tá­rá­sa és az ügyé­szi és védői fel­szó­la­lá­so­kat köve­tő­en a bíró­ság nyom­ban íté­le­tet hozott.

Az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­ben a vád­lot­tat, mint külö­nös vissza­esőt öt rend­be­li - egy eset­ben kísér­le­ti szak­ban maradt -  fegy­ve­res rab­lás bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, és ezért őt az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en 12 év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re, és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azzal, hogy a vád­lot­tat kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehetőségéből.

Az első­fo­kú íté­le­tet az ügyész, a vád­lott és védő­je is tudo­má­sul vette, így az nyom­ban jog­erő­re emel­ke­dett, majd az elítél­tet vissza­szál­lí­tot­ták a büntetés-végrehajtási inté­zet­be a koráb­bi és a most kisza­bott bün­te­té­se végrehajtására. 

A témá­val kap­cso­la­tos koráb­bi főügyész­sé­gi és rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mé­nyek itt érhe­tők el:

https://ugyeszseg.hu/vadat-emelt-az-ugyeszseg-egy-budapesti-fegyveres-trafikrablas-sorozat-ugyeben/

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-dohanybolti-rablot