Főoldal » Archív » Beismerte tettét az anyósát megölő nő, ítélet született az előkészítő ülésen

Az ember­ölés­sel vádolt nő az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­mer­te bűnös­sé­gét, letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a bíróság.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, élet­tár­sa és az anyó­sa között rend­sze­re­sek vol­tak a vesze­ke­dé­sek. Az anyós 2019. május 31-én kér­dő­re vonta a vád­lot­tat a mosó­szer elhasz­ná­lá­sa, vala­mint a hősu­gár­zó enge­dé­lye nél­kü­li hasz­ná­la­ta miatt.

A nőtt a vita miat­ti indu­la­tá­ban a kony­ha­szek­rény fiók­já­ból magá­hoz vett egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést és azzal a 70 éves asszonyt meg­szúr­ta a jobb vál­lán. A sér­tett hanyatt esett miköz­ben kia­bált, a kezé­vel véde­ke­zett, és ráfo­gott a késre. A vád­lott azért, hogy a sér­tett elen­ged­je a kést, meg­ha­rap­ta a bal csuk­ló­ját és fel­kar­ját. Mivel a sér­tett tovább kia­bált, elhall­gat­ta­tá­sa érde­ké­ben a vád­lott bele­nyúlt az asszony szá­já­ba, majd a kés­sel meg­szúr­ta a jobb alkar­ján, a bal vál­lán és a nyaka bal olda­lán, ame­lyet köve­tő­en az idős asszony éle­tét vesz­tet­te. A vád­lott tele­fo­non érte­sí­tet­te a segély­hí­vó köz­pon­tot, a hely­szí­nen meg­vár­ta rend­őrö­ket és a mentőket.

Az egyik nyaki szú­rás olyan nagy erejű volt, hogy átvág­ta a sér­tett nyaki fő verőerét.

A Fejér Megyei Főügyész­ség a nővel szem­ben ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Törvényszéken.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által beve­ze­tett, eljá­rást gyor­sí­tó sza­bá­lyo­kat alkal­maz­va, a bíró­ság által tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

A bíró­ság a vád­lott bűnös­sé­get beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tát elfo­gad­ta, íté­le­tet hir­de­tett, és a nőt bűnös­nek mond­ta ki, 10 év letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 10 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az íté­let jogerős.