Főoldal » Hírek » Belépett az üzletbe és rögtön ütött - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint egy étel­bár­ban fél­té­keny­ség­ből bán­tal­ma­zott egy másik fér­fit, mert azt fel­té­te­lez­te, hogy viszo­nya van a fele­sé­gé­vel.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. szep­tem­ber 4-én, késő este, a mun­ka­he­lyén tar­tóz­ko­dott, ami­kor tele­fo­non fel­hív­ta a kis­fia. A gye­rek elpa­na­szol­ta, hogy egy buli miatt a késői idő­pont elle­né­re, a test­vé­ré­vel együtt, az édes­any­juk mun­ka­he­lyén, egy étel­bár­ban van­nak.

A vád­lott – aki­nek a fele­sé­gé­vel való kap­cso­la­ta már egy ideje meg­rom­lott – a hívás hatá­sá­ra fel­dúlt álla­pot­ba került, azon­nal gép­ko­csi­ba ült és mun­ka­he­lyé­ről az étel­bár­hoz ment. Miu­tán  bement az üzlet­be meg­lát­ta, hogy a pult­nál áll az a férfi aki­ről azt fel­té­te­lez­te, hogy kap­cso­la­ta van a fele­sé­gé­vel. A vád­lott oda­ment a fér­fi­hez és a két gyer­me­ke, vala­mint a ven­dé­gek jelen­lé­té­ben, szó nél­kül ököl­lel orrba vágta. A sér­tett ezután lefog­ta a vád­lot­tat, aki rövid dula­ko­dást köve­tő­en távo­zott.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló orr­csont törést szen­ve­dett.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Sátor­al­ja­új­he­lyi Járás­bí­ró­ság­nak.