Főoldal » Hírek » Beletaposott a gázba, hogy áthajtson a piroson – halálos balesetet okozott - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki 2019. ápri­lis 29-én, Újsze­ged egyik for­gal­mas keresz­te­ző­dé­sé­be nagy sebes­ség­gel, és tilos jel­zés elle­né­re behajt­va össze­üt­kö­zött egy autó­val, majd neki­csa­pó­dott egy bicik­lis­nek. A kerék­pá­ros éle­tét vesz­tet­te.

A vád­irat sze­rint a vád­lott reg­gel fél 7-kor köz­le­ke­dett a bel­vá­ros felé. Az útel­ága­zás­tól kb. 120 méter­re még leg­fel­jebb 55 km/h sebes­ség­gel haj­tott, ami­kor a for­gal­mi lámpa piros jel­zés­re vál­tott. A nő azon­ban nem állt meg, hanem gyor­sí­tott. A keresz­te­ző­dés­be 85 km/h-s sebes­ség­gel úgy szá­gul­dott be, hogy addig­ra az útvo­na­lá­ra merő­le­ges sávo­kon már meg­in­dult a for­ga­lom. A védett útvo­na­lon neki bal­ról, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő jármű sofőr­jé­nek reá­lis esé­lye sem lett volna elke­rül­ni a bal­ese­tet, így uta­sá­val együtt bele­haj­tott a nő kocsi­já­nak hátul­já­ba. A vád­lott autó­ja az ütkö­zés, vala­mint annak nagy sebes­sé­ge foly­tán meg­per­dült, tovább sod­ró­dott, az olda­lá­val neki­üt­kö­zött egy kerék­pár­úton sza­bá­lyo­san hala­dó bicik­lis­nek, végül a keresz­te­ző­dés túl­ol­da­lán, egy vil­lany­osz­lop­ról vissza­csa­pód­va állt meg.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a kerék­pá­ron ülő nő olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A vét­len jármű sofőr­je és utasa könnyű sérü­lé­se­ket, míg a vád­lott 8 napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lést szen­ved­tek.

A vád­lott a köz­le­ke­dé­se során meg­szeg­te azon a KRESZ sza­bá­lyo­kat, misze­rint a jel­ző­lám­pa piros fény­jel­zé­se estén tovább­ha­lad­ni tilos, és az útke­resz­te­ző­dés előtt meg kell állni, illet­ve lakott terü­le­ten 50 km/h-s sebes­ség­nél nem sza­bad töb­bel haj­ta­ni. Sza­bály­sze­gé­sei követ­kez­té­ben szán­dé­ko­san és köz­vet­le­nül veszé­lyez­tet­te a köz­le­ke­dés­ben részt vevő sér­tet­tek éle­tét, illet­ve nekik a fenti sérü­lé­se­ket okoz­ta.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben halált okozó köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely bűn­cse­lek­mény 5-10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

A vád­lott beis­me­ré­se ese­té­re az ügyész­ség 7 év 6 hónap bör­tön­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés vala­mint 8 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

Az elkö­ve­tő bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.