Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Belső hangra hallgatott, megszúrta a barátját - vádemelés

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki min­den előz­mény nél­kül mell­be szúr­ta a barátját.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő már egy ideje úgy érez­te, hogy egyes körü­löt­te lévő embe­rek veszélyt jelen­te­nek rá, ezért kést tar­tott az autó­já­ban azért, hogy meg tudja véde­ni magát.

A férfi 2019. feb­ru­ár­já­ban egy barát­já­val a Duna par­ton beszél­ge­tett az autó­já­ban, ami­kor belé­ha­sí­tott egy gon­do­lat, misze­rint ő inkább „raga­do­zó” mint „áldo­zat”. Ezen pil­la­nat­nyi fel­is­me­rés hatá­sá­ra elő­kap­ta a jármű ajta­já­ban tárolt, 11,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kését, és min­den előz­mény nél­kül a mel­let­te ülő barát­ja mell­ka­sá­ba szúrta.

A sér­tett kiug­rott az autó­ból és pró­bál­ta elál­lí­ta­ni a seb okoz­ta vér­zést. Erre az elkö­ve­tő – fel­is­mer­ve tet­tét – vissza­ül­tet­te őt a gép­ko­csi­ba, kór­ház­ba szál­lí­tot­ta, ahol meg­mű­töt­ték, és így az éle­tét megmentették.

A sér­tett a mell­üreg­be hato­ló szúrt sérü­lés követ­kez­té­ben köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A Pest Megyei Főügyész­ség a fér­fit élet­ve­szély okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ta meg.