Főoldal » Hírek » Bemutatkozik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé­ben talál­ha­tó az ország leg­ke­le­tibb hatá­ra, emel­lett három ország­gal is szom­szé­dos. Ezek a jel­lem­zők alap­ve­tő­en hatá­roz­zák meg a megye ügyé­sze­i­nek munkáját.
 
A spe­ci­á­lis elhe­lyez­ke­dés­ből adó­dó­an kiemel­ked­nek az alko­hol és ciga­ret­ta csem­pé­szet­tel, vala­mint az ember­ke­res­ke­de­lem­mel kap­cso­la­tos ügyek. Továb­bi sajá­tos­ság, hogy orszá­go­san is kiug­ró­an magas a kül­föl­di elkö­ve­tők száma.
 
Az ügyész­ség fel­ké­szült arra, hogy a 183 km-es közös határ­sza­kasz miatt az ukraj­nai harci cse­lek­mé­nyek­kel össze­füg­gés­ben meg­nö­ve­ked­het a mun­ká­ja, újabb spe­ci­á­lis bűn­cse­lek­mé­nyek jelen­het­nek meg, azon­ban ez sze­ren­csé­re mind­ed­dig nem követ­ke­zett be.
 
A megyé­ről és a főügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről a főügyész, dr. Mar­tossy György mesél.