Főoldal » Hírek » Bennrekedt az üzletben a tolvaj - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint doro­gi és esz­ter­go­mi üzle­tek­ből lopott, a leg­utol­só cse­lek­mé­nye­kor a sze­mély­zet tet­ten érte, az üzlet ajta­ját előt­te bezár­ta, így azt elhagy­ni nem tudta, amely után adta elő az elrej­tett parfümöt. 

 A vád­irat sze­rint a férfi 2020. augusz­tus 7-én az esz­ter­go­mi üzlet­ben egy 8.000,- Ft érté­kű par­fü­möt lopott, azt a ruhá­za­tá­ba rejt­ve vitte ki a bolt­ból. Ebbe az üzlet­be 2020. szep­tem­ber 3-án vissza­tért, ismét a ruhá­za­tá­ba rej­tett egy 10.000,- Ft. érté­kű par­fü­möt, azon­ban cse­lek­mé­nyét az eladók ész­lel­ték. A férfi az üzle­tet el akar­ta hagy­ni, azon­ban a bolt dol­go­zói az ajtót elekt­ro­ni­ku­san lezár­ták, és fel­szó­lí­tot­ták a a fér­fit a ter­mék vissza­adá­sá­ra. Az elkö­ve­tő ezután vette elő a ruhá­za­tá­ból a lopott parfümöt.

A férfi ezt meg­elő­ző­en 2020. júli­us 18-án egy doro­gi üzlet­ből két­szer whisky-t, 2020. júli­us 19-én egy doro­gi bolt­ból mosó­por­kap­szu­lát, egy har­ma­dik doro­gi bolt­ból 2020. júli­us 26-án, 2020. júli­us 28-án, és 2020. júli­us 29-én össze­sen 8 üveg, 47.952,- Ft érté­kű whisky-t lopott.

Az elkö­ve­tő több­szö­rös vissza­eső, őt 2017-ben a bíró­ság a külö­nös vissza­eső­ként elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt  három év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­ből 2019. május 16-án fel­té­te­les ked­vez­ménnyel szabadult.

A fér­fi­val szem­ben koráb­ban az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség az 2020. augusz­tus 6-án elkö­ve­tett sport­ru­há­za­ti ter­mék lopá­sa miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­hoz, amely­ről az ügyész­ség a https://ugyeszseg.hu/kamera-rogzitette-ahogy-a-sportboltban-loptak-videoval-a-komarom-esztergom-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/ olda­lon adott hírt.

A doro­gi rend­őr­ség nyo­mo­zá­sát köve­tő­en benyúj­tott vád­irat­ban az ügyész­ség a két ügy egye­sí­té­sét, vala­mint azt indít­vá­nyoz­ta, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, 55.592,- Ft össze­gű vagyon­el­kob­zás­ra ítélje.

A vide­ó­fel­vé­te­len a tet­ten­érés látható.