Főoldal » Hírek » Benzinkúton vett elégtételt családi sérelmei miatt a férfi – videóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott 72 órán belül állí­tot­ta bíró­ság elé azt a bün­te­tett elő­éle­tű kapos­vá­ri fér­fit, aki egy fém­cső­vel oko­zott súlyos sérü­lést ismerősének.

A vád lénye­ge sze­rint a vissza­eső vád­lott 2024 már­ci­u­sá­ban a vele csa­lá­di konf­lik­tus miatt évek óta hara­gos viszony­ban lévő sér­tett nőt követ­te kocsi­já­val. A férfi elől a nő és édes­any­ja egy töl­tő­ál­lo­más bolt­já­ba mene­kült, azon­ban a fér­fit ez nem tar­tot­ta vissza attól, hogy autó­ja hátul­já­ból egy fém­csö­vet magá­hoz véve ő is az üzlet­be fusson.

A ter­helt a bolt­ban egy­ből az asszo­nyok­ra támadt és a feje fölé emelt cső­vel két­szer meg­ütöt­te a véde­ke­ző sér­tett jobb alkar­ját. A férfi erős üté­sei a sér­tett kezén nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okozott.

Az ügyész­sé­gi indít­vánnyal egye­ző­en a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság kettő év négy hónap bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint hat év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te a ter­hel­tet, aki védő­jé­vel együtt fel­leb­be­zett az íté­let ellen.

A ben­zin­kú­ton tör­tén­te­ket biz­ton­sá­gi kame­rák rögzítették.