Főoldal » Hírek » Benzinkúton viselkedett megbotránkoztatóan az átutazóban lévő külföldi férfi – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban, az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott 72 órán belül állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­be vett olasz fér­fit, aki az M7-es autó­pá­lya mel­let­ti egyik töl­tő­ál­lo­má­son kel­tett ria­dal­mat visel­ke­dé­sé­vel.

A vád lénye­ge sze­rint a vád­lott 2023 júli­u­sá­ban barát­nő­jé­vel uta­zott Olasz­or­szág­ból Romá­ni­á­ba, ami­kor út köz­ben meg­áll­tak a Bala­ton­lel­le köze­lé­ben lévő ben­zin­kú­ton. A gép­ko­csit a nő vezet­te, aki - miu­tán mind­ket­ten kiszáll­tak - bezár­ta az autót, és a mos­dó­ba ment.

A még Olasz­or­szág­ban kábí­tó­szert fogyasz­tó férfi a vára­ko­zás során vette észre, hogy ciga­ret­tá­ja is a kocsi­ban maradt, ezért fel­in­dul­tan a töl­tő­ál­lo­más női mos­dó­já­ba ron­tott és az ajtó­kat rug­dos­va pár­ját keres­te, miköz­ben han­go­san kia­bált. A ter­helt visel­ke­dé­sé­től a barát­nő is meg­ijedt, így ami­kor a férfi kiment a mos­dó­ból, a dol­go­zók­tól kért segít­sé­get. Az alkal­ma­zot­tak a nőt a ben­zin­kút iro­dá­já­ba búj­tat­ták és érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get.

A tovább­ra is kia­bá­ló férfi kis idő múlva vissza­tért a shop­ba és a sor­ban álló embe­rek elé tola­kod­va ütni kezd­te a bolt pult­ját, ahon­nan csak a pult­ban dol­go­zó fel­szó­lí­tá­sá­ra távo­zott. Az agresszív elkö­ve­tő­vel szem­ben végül a fonyó­di rend­őrök intéz­ked­tek.

Az ügyész­sé­gi indít­vánnyal egye­ző­en a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság pénz­bün­te­tés­re ítél­te a vád­lot­tat.

A képen a ter­helt által meg­ron­gált egyik toa­let­taj­tó lát­ha­tó.

A benzinkút megrongált toalett ajtaja