Főoldal » Hírek » Benzinnel leöntötte azért, hogy felgyújtsa élettársát - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt a Pécsi Íté­lő­táb­lán azon vád­lott bün­te­tő­ügyé­ben, aki  itta­san fel akar­ta gyúj­ta­ni élettársát. 

A Somogy megyei tele­pü­lé­sen élő férfi 2021. júni­us 13. nap­ján csa­lád­tag­ja­i­val ott­ho­ná­ban fel­újí­tá­si mun­kát vég­zett, amely­nek során ita­lo­zott. Dél­után itta­san szó­vál­tás­ba került élet­tár­sá­val, aki el akart tőle köl­töz­ni. A fel­dü­hö­dött vád­lott a műhely­ben talál­ha­tó ben­zi­nes fla­kont fel­kap­va annak tar­tal­mát élet­tár­sa fejé­re és ruhá­za­tá­ra locsol­ta. A sér­tett félel­mé­ben elfu­tott a férfi elől, és tele­fo­non kért segít­sé­get, majd a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig a ház előtt, az utcán vára­ko­zott. A hely­szín­re érke­ző rend­őrök az idő­köz­ben az égő ciga­ret­tá­val a sér­tett felé köze­le­dő fér­fit fel­szó­lí­tot­ták, hogy a ciga­ret­tát dobja el. A vád­lott azon­ban a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get, a ciga­ret­tá­já­ba bele­szí­vott, hogy a fel­pa­rázs­ló csik­ket a sér­tett­re pöc­köl­je. A ciga­ret­tát a férfi és élet­tár­sa közé álló rend­őrök a férfi kezé­ből kiütöt­ték, majd vele szem­ben testi kény­szert alkal­maz­va a másik kezé­ben szo­ron­ga­tott öngyúj­tó­ját is elvették.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat - a vád­dal egye­ző­en – külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a véde­lem fel­men­té­sért fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.