Főoldal » Archív » Benzinnel öntötte le szeretőjének a házát - Fotókkal

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség ember­ölés és köz­ve­szély­oko­zás elő­ké­szü­le­té­vel vádol­ja azt a fér­fit, aki majd­nem fel­gyúj­tot­ta sze­re­tő­jé­nek házát.

A férfi egy Pécs kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen élt, és 2018. ele­jén köl­tö­zött egy falu­be­li házas­pár­hoz, ahol az elvég­zett mun­ká­ért cse­ré­be ételt és ruhát kapott.

A vád­irat sze­rint a férfi és az asszony között érzel­mi, majd sze­xu­á­lis kap­cso­lat ala­kult ki, amit a férj is meg­tu­dott, így ez gya­ko­ri vesze­ke­dés­hez, néha tett­le­ges­sé­gig faju­ló konf­lik­tus­hoz veze­tett.

Szil­vesz­ter­kor a vád­lott nap­köz­ben ita­lo­zott, majd az esti órák­ban meg­je­lent a sér­tet­tek­nél. A kony­há­ban a fér­jet sér­te­get­te, a nőt pedig arra kérte, hogy hagy­ja el a fér­jét, men­jen vele, élje­nek együtt. Ami­kor eluta­sí­tó választ kapott, közöl­te, hogy „rátok gyúj­tom a házat”.

Ezután a vád­lott ben­zint locsolt szét a ház­ban, és öngyúj­tó­val meg­pró­bál­ta azt begyúj­ta­ni. Mivel az öngyúj­tó nem műkö­dött, így az üzem­anya­got nem sike­rült belob­ban­ta­ni.

Amennyi­ben a vád­lott meg tudta volna gyúj­ta­ni a ben­zint, úgy a sér­tet­tek háza leégett volna, a tűz átter­jed­he­tett volna a szom­szé­dos épü­le­tek­re is, ezen kívül a házas­pár is súlyos, akár halá­los sérü­lést is szen­ved­he­tett volna.

A férfi az eljá­rás kez­de­te óta letar­tóz­ta­tás­ban van, cse­lek­mé­nye ember­ölés és köz­ve­szély­oko­zás elő­ké­szü­le­té­nek minő­sül.