Főoldal » Hírek » Benzintócsában állt égő cigarettával - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 31 éves férfi ellen két sze­mély sérel­mé­re ember­ölés elő­ké­szü­le­te bűn­tet­te, vala­mint köz­ve­szély oko­zá­sa elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt. A fér­fi­val ita­lo­zó élet­mód­ja miatt sza­kí­tott a barát­nő­je, ezért meg­fe­nye­get­te, hogy rágyújt­ja a lakást, majd mivel a nő nem volt haj­lan­dó vissza­ál­lí­ta­ni a pár­kap­cso­la­tu­kat, bér­há­zi laká­sá­nak ajta­ját ben­zin­nel lelocsolta. 

A vád­irat sze­rint a férfi két évig pár­kap­cso­lat­ban élt a barát­nő­jé­vel, azon­ban ita­lo­zó élet­mód­ja miatt 2019. feb­ru­ár hónap végén a nő sza­kí­tott vele.

A vád­lott nem tudta fel­dol­goz­ni, hogy barát­nő­je elhagy­ja, a nap folya­mán több alka­lom­mal tele­fo­non és inter­ne­ten, közös­sé­gi olda­lon is meg­pró­bál­ta vele fel­ven­ni a kap­cso­la­tot. Miu­tán ez siker­te­len volt, fenye­get­ni kezd­te azzal, hogy meg fogja ölni, elvág­ja a tor­kát, rágyújt­ja a laká­sát. A dél­utá­ni órák­ban meg­je­lent az ózdi tár­sas­ház­ban és a nő laká­sá­nak bejá­ra­ti ajta­ján kopo­gott, beki­a­bált, hogy enged­je be. Ami­kor a sér­tett eluta­sí­tot­ta, ismét fenye­ge­tő­zött, hogy rágyújt­ja a házat. Lement az autó­já­hoz, újra vissza­jött a lakás elé, ekkor viszont a magá­val hozott ben­zi­nes kan­ná­ból motor­ben­zint locsolt az ajtó­ra, amely­nek egy része a küszöb vona­lá­ban befolyt a lakás­ba, ille­tő­leg a lép­cső­ház­ban szét­folyt. A nő meg­érez­te a ben­zin sza­got, ezért rend­őri intéz­ke­dést kért.

A laká­sá­ban tar­tóz­ko­dott a nő 16 éves lánya is, aki a zárt ajtón keresz­tül kér­lel­te a vád­lot­tat, hogy men­jen el, de a férfi őt is azzal fenye­get­te, hogy ha az édes­any­ja nem megy le hozzá, rájuk fogja gyúj­ta­ni a lakást, és 2 perc türel­mi időt adott.

A sér­tet­tek ész­re­vet­ték, hogy a vád­lott már nincs az ajtó előtt, ezért a volt barát­nő kiment a lép­cső­ház­ba és egy vödör víz­zel leön­töt­te a bejá­ra­ti ajtót, hogy lemos­sa a ben­zint. Ezután az erkély­ről lát­ták, hogy a férfi beül az autó­já­ba és elmegy. Bő 5 perc eltel­té­vel az elkö­ve­tő már újból az ajtó­nál kia­bált, hogy men­jen ki hozzá a sér­tett, azon­ban meg­ér­kez­tek a rend­őrök, akik azt lát­ták, hogy a vád­lott mint­egy 1 méter távol­ság­ra áll a lakás ajta­já­tól egy nagy ben­zin­tó­csá­ban, miköz­ben cigarettázik.

A motor­ben­zin tűz­ve­szé­lyes­sé­gi szem­pont­ból rob­ba­nás­ve­szé­lyes, páro­log­va benzingőz-levegő keve­rék kelet­ke­zik, és a vád­lott dohány­zá­sa követ­kez­té­ben fenn­állt annak a lehe­tő­sé­ge, hogy a kiön­tött ben­zin meg­gyul­lad, és a tűz a lakás belső teré­re is átter­jed. Az ott tar­tóz­ko­dó sze­mé­lye­ket a tűz pusz­tí­tó hatá­sa köz­vet­len sérü­lés­sel fenye­get­te volna.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.