Főoldal » Hírek » Bérelt autókkal csempészte a migránsokat egy bűnszervezet - rendőrségi fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy szír férfi és hét bűn­tár­sa ellen. A bűnö­zői cso­port 2020 szep­tem­be­re és novem­be­re között rend­sze­res fizet­sé­gért leg­alább 70 ille­gá­lis beván­dor­lót szál­lí­tott Sze­ged és Baja tér­sé­gé­ből bérelt autók­kal az oszt­rák határhoz. 

A vád­irat sze­rint az ember­csem­pész bűn­ban­dát egy isme­ret­len arab férfi irá­nyí­tot­ta, aki egy mobil­te­le­fo­nos alkal­ma­zás segít­sé­gé­vel küld­te a mig­rán­sok fel­vé­te­lé­nek helyét, a beván­dor­lók szá­mát és a cél­ál­lo­mást egy Kecs­ke­mé­ten élő szír fér­fi­nak. A szír vád­lott volt a koor­di­ná­ló, köz­ve­tí­tő a „főnök” és a szál­lí­tók között. Továb­bí­tot­ta az irá­nyí­tó uta­sí­tá­sa­it és ő osz­tot­ta szét az irá­nyí­tó­tól kapott pénzt is a sofő­rök között. Ezen kívül leg­alább tíz­szer elő­fu­tó­ként is segí­tet­te az ember­csem­pész szál­lí­tá­so­kat, autó­já­val a szál­lí­tók előtt haladt és figyel­mez­tet­te őket az eset­le­ges rend­őri jelen­lét­re, ellenőrzésre.

A beván­dor­ló­kat öt vád­lott – négy az elkö­ve­tés­kor 20 év körü­li fia­tal­em­ber és egy 17 éves fia­tal­ko­rú – szál­lí­tot­ták. A Nyugat-Európába tartó mig­rán­so­kat – alkal­man­ként 2-4 főt - Baja és Sze­ged tér­sé­gé­ben vet­ték fel és az osztrák-magyar határ köze­lé­be, János­som­or­ja tér­sé­gé­be szál­lí­tot­ták őket.

A fia­tal­em­be­rek az ember­csem­pé­szé­sek­hez Kecs­ke­mé­ten és Tisza­kécs­kén autó­kat bérel­tek és a szál­lí­tott mig­rán­sok után fejen­ként rend­sze­rint 250 euró, rit­káb­ban 500 euró fizet­sé­get kap­tak. Volt olyan ember­csem­pész sofőr is, aki leg­alább tizen­hat­szor szál­lí­tott. A beván­dor­ló­kat rend­sze­rint az esti, éjsza­kai órák­ban csem­pész­ték és a mig­rán­sok be- és kiszál­lí­tá­sa is fél­re­e­ső, erdős terü­le­te­ken történt.

A szír fér­fin és az öt sofő­rön kívül az ügy vád­lott­ja a szír férfi élet­tár­sa és az egyik fia­tal­em­ber anyja is. Az élet­társ ugyan­is leg­alább hat­szor elkí­sér­te a szír elő­fu­tót és a sofő­rök­nek szóló üze­ne­te­it tab­le­ten vagy tele­fo­non begé­pel­te és továb­bí­tot­ta a szál­lí­tók­nak. Az egyik szál­lí­tó anyja pedig több­ször is autót bérelt a fiá­nak az ember­csem­pé­szé­sek­hez, ami­vel segí­tet­te a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A vád­lot­tak közül a szír férfi és három szál­lí­tó bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll, míg a többi vád­lott sza­bad­lá­bon véde­ke­zik. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­ményt a szír koor­di­ná­tor és az öt sofőr bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként köve­tett el. Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház, illet­ve bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

Az ember­csem­pé­szést bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tő vád­lot­tak a vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­ből nem bocsát­ha­tók fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem. Az ügyész a szír fér­fi­vel és az öt szál­lí­tó­val szem­ben a gaz­da­go­dá­suk ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyo­zott. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény és képek az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el: Lezárt ügy: Fel­szá­mol­tak egy újabb embercsempész-hálózatot Bács-Kiskun megyé­ben | A Magyar Rend­őr­ség hiva­ta­los hon­lap­ja (police.hu)