Főoldal » Hírek » Bestiális emberölés egy üveg borért- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 33 éves férfi ellen nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2011. évben egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen élt csa­lád­já­val albér­let­ben rend­kí­vül sze­gé­nyes körül­mé­nyek között. Mivel nem volt rend­sze­res jöve­del­me, alkal­mi mun­kát vál­lalt, de ita­lo­zó élet­mód­ja miatt állan­dó­sul­tak pénz­ügyi nehézségei.

A hely­ze­tet úgy gon­dol­ta meg­ol­da­ni, hogy a falu­ban egye­dül élő 81 éves asszony­tól akart pénzt sze­rez­ni. Azt ter­vez­te, hogy kira­bol­ja, és ha kell, meg­öli. 2011. janu­ár végén az éjsza­kai órák­ban a nő házá­hoz ment, figyel­te, hogy mikor fek­szik le alud­ni, és ami­kor már elsö­té­te­dett az ingat­lan, az abla­kot benyom­va bemá­szott és a ház­ban érté­kek után kutatott.

Az álta­la kel­tett zajok­ra azon­ban az idős nő fel­éb­redt, mire a vád­lott azon­nal rátá­madt, ököl­lel leütöt­te, majd a föl­dön fekvő sér­tet­tet tovább ütle­gel­te, végül meg­ra­gad­ta a nya­kát és a fejét hát­ra­fe­szít­ve eltör­te a gerin­cét. Ezután a lakás­ban gyer­tyát gyúj­tott és ennek fényé­nél kuta­tott tovább, de sem­mi­lyen érté­ket nem talált, végül egy üveg bort vitt el magával.

Az albér­le­té­be érve a sér­tett véré­vel szennye­zett ruhá­za­tát a tűz­hely­ben eléget­te, a bort megitta.

A sér­tett sérü­lé­sei, ame­lyek az átla­gost meg­ha­la­dó testi és lelki gyöt­re­lem­mel jár­tak, olyan súlyo­sak vol­tak, hogy éle­té­nek meg­men­té­sé­re valós lehe­tő­ség nem volt, a hely­szí­nen elhalálozott.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.