Főoldal » Archív » Beszélgetés közben váratlanul kést rántott és többször szúrt – vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt és fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyoz egy férfi ellen, aki az élet­tár­sa koráb­bi pár­ját több­ször meg­szúr­ta egy buszmegállóban.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy ötven éves férfi - 2019. ápri­lis 21-én, az esti órák­ban, a IX. kerü­let, Sorok­sá­ri út – Angyal utca keresz­te­ző­dé­sé­ben levő busz­meg­ál­ló­ban az élet­tár­sá­val, és a nő koráb­bi pár­já­val ita­lo­zott és beszél­ge­tett. A beszél­ge­tés során a vád­lott isme­ret­len okból elő­vett egy kést, amellyel több­ször, a vál­lán, a hasán és a nya­kán meg­szúr­ta a párja koráb­bi élet­tár­sát. Az utol­só szú­rás­tól a sér­tett fél­térd­re esett, majd miu­tán ész­lel­te, hogy vér­zik a nyaka, lement az alul­já­ró­ba segít­sé­get kérni. A meg­tá­ma­dott fér­fit a kiér­ke­ző men­tők kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol meg­mű­töt­ték. A kése­lés követ­kez­té­ben a sér­tett köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, a táma­dott test­tá­jék­ra, az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re vala­mint a kifej­tett erő nagy­sá­gá­ra figye­lem­mel fenn­állt a halá­los sérü­lés bekö­vet­kez­té­nek a reá­lis esélye.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben több­szö­rös vissza­eső­ként elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt, és letöl­ten­dő fegy­ház­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott, vala­mint azt, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, a vád­lott nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

A vád­lott jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.