Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Betegektől és hozzátartozótól fogadott el hálapénzt egy orvos - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­mély által, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat két vád­lott ellen, akik műté­ti elő­jegy­zés és vizs­gá­lat elvég­zé­se érde­ké­ben vet­tek át készpénzt.

A vád­irat sze­rint a szak­or­vos vád­lott mun­ka­kö­ri fel­ada­ta­i­ból adó­dó­an egy egész­ség­ügyi szer­ve­ze­ti egy­ség orvo­sai és szak­dol­go­zói tevé­keny­sé­gé­nek irá­nyí­tá­sa, ellen­őr­zé­se, a bete­gek napi gyógy­ke­ze­lé­sé­nek elren­de­lé­se, műté­ti idő­pon­tok beosz­tá­sa, záró­je­len­té­sek kiál­lí­tá­sa volt a fel­ada­ta a beteg­el­lá­tás mellett.

A másik vád­lott is egész­ség­ügyi szol­gá­la­ti viszony­ban állt, társa asszisz­ten­se­ként dolgozott.

A szak­or­vos 2021. októ­ber 1-je és 2022. janu­ár 28-a között össze­sen 4 alka­lom­mal vett át külön­bö­ző össze­gű kész­pénzt és egyéb aján­dék­tár­gyat 3 beteg­től és 1 beteg hoz­zá­tar­to­zó­já­tól. Az orvos olyan egész­ség­ügyi ellá­tá­sért – műté­ti elő­jegy­zés, vizs­gá­lat elvég­zé­se – foga­dott el jog­ta­lan előnyt, ame­lyet az Orszá­gos Egész­ség­biz­to­sí­tá­si Pénz­tár finanszírozott.

A szak­or­vos egy alka­lom­mal az egyik beteg­től borí­ték­ban átvett kész­pénz­ből 5.000 forin­tot adott át az asszisz­ten­sé­nek, aki azt elfogadta.

Az elkö­ve­tők meg­szeg­ték az egész­ség­ügyi tör­vény, a Magyar Orvo­si Kama­ra és a Magyar Egész­ség­ügyi Szak­dol­go­zói Kama­ra Eti­kai Kóde­xé­nek  vonat­ko­zó előírásait.

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság nyomozott.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a szak­or­vos vád­lott ellen 4 rend­be­li önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­mély által, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te, míg az asszisz­tens vád­lot­tal szem­ben bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­mély által elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A vár­me­gyei főügyész­ség a vád­irat­ban a szak­or­vos vonat­ko­zá­sá­ban bör­tön­bün­te­tés, míg az asszisz­tens kap­csán fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és mind­két vád­lot­tat érin­tő­en pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az orvos vonat­ko­zá­sá­ban továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék tilt­sa el őt a köz­ügyek és az orvo­si fog­lal­ko­zás gyakorlásától.