Főoldal » Hírek » Betolakodott a sértett elé, majd megverte – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotóval

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2020 augusz­tu­sá­ban azért bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, mert szóvá tette, hogy a vád­lott egy gyors­ét­te­rem­nél az étel kiadá­sá­ra vára­ko­zó sor­ban indo­ko­lat­la­nul megelőzte.

A 24 éves férfi a haj­na­li órák­ban gya­log érke­zett egy sió­fo­ki gyors­ét­te­rem autós kiszol­gá­ló abla­ká­hoz, azon­ban a sor vége helyett annak ele­jé­re állt, meg­előz­ve azt az autót, mely­ben a sér­tett is helyet fog­lalt. Ami­kor a sér­tett és a gép­jár­mű­ben ülő bará­tai ezt szóvá tet­ték, a vád­lott indu­la­to­san az autó veze­tő­ol­da­li abla­ká­ra ütött, majd fenye­ge­tő­en „árnyék­bok­szol­ni” kezdett. 

Ezt köve­tő­en a vád­lott az étte­rem tera­szá­ra ment, ahol – mivel kifo­gá­sol­ta az álta­luk hall­ga­tott zenét – egy másik tár­sa­ság­ba is bele­kö­tött, később azon­ban vissza­in­dult az étel­ki­adó ablak­hoz. Itt ismé­tel­ten szó­vál­tás­ba keve­re­dett a sér­tet­tel, aki szá­mon kérte rajta koráb­bi agresszív maga­tar­tá­sát, illet­ve azt, hogy miért előz­te meg őket a sor­ban. A vád­lott ezért meg­lök­te és meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki egyen­sú­lyát elveszt­ve hanyatt esett, és nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Tár­sai ekkor a sér­tett segít­sé­gé­re siet­tek, és a még min­dig agresszí­ven visel­ke­dő vád­lot­tat távol tar­tot­ták tőle, nem sok­kal később pedig a rend­őrök is a hely­szín­re érkeztek.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló kez­de­mé­nye­zés­sel fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szemben.

Az ese­mé­nye­ket a gyors­ét­te­rem biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rész­ben rög­zí­tet­te, a fel­hasz­nált fény­kép a fel­vé­tel­ből került kimentésre.