Főoldal » Hírek » Betondarabot dobott az alvó hajléktalanra egy 15 éves fiú Budapesten – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ember­ölés kísér­le­te miatt emelt vádat egy fia­tal­ko­rú fiú­val szem­ben, aki tavaly szep­tem­ber­ben, egy buda­pes­ti piac terü­le­tén, min­den előz­mény nél­kül egy beton­da­ra­bot dobott egy lép­cső­sor alján alvó fér­fi­ra, aki a táma­dás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lye­sen megsérült.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott 2022. szep­tem­ber 16-án, egy hason­ló korú barát­já­val együtt egy XX. kerü­le­ti piac mel­lett sétált, ami­kor ész­re­vet­te, hogy a piac terü­le­tén lévő lép­cső­sor alján, egy taka­ró alatt alszik a sér­tett. A fia­tal­ko­rú vád­lott ekkor fel­vett a föld­ről egy körül­be­lül 1,5 kilo­gramm súlyú beton­da­ra­bot, ami­vel a lép­cső­sor tete­jén lévő kor­lát­hoz lépett. Ezután a beton­da­ra­bot a magas­ba emel­te és azt a kor­lá­ton átha­jol­va, nagy erő­vel a föl­dön alvó sér­tett­re dobta. A barát­ja látta, hogy a vád­lott mire készül, ezért meg­pró­bál­ta őt a kor­lát­tól elhúz­ni, de végül nem tudta meg­aka­dá­lyoz­ni a támadást.

Ezt köve­tő­en mind­két fiú elfu­tott a hely­szín­ről, a közel­ben azon­ban meg­áll­tak és a vád­lott ekkor még egy sörös­üve­get is dobott a sér­tett felé, majd ezután mind­ket­ten tovább futot­tak. A sér­tett a fáj­dal­mai miatt más­nap hívta a mentőket.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek­kel össze­füg­gés­ben a halá­la is bekö­vet­kez­he­tett volna, annak elma­ra­dá­sa a még idő­ben tör­tént szak­sze­rű orvo­si ellá­tás­nak volt köszönhető.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fia­tal­ko­rút véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás kizárásával.

A vide­ón a cse­lek­ményt rög­zí­tő, külső biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­le látható.