Főoldal » Hírek » Biciklis futár vitte ki a kokaint a vevőknek – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat három fér­fi­val és az egyi­kük fele­sé­gé­vel szemben.

A vád­irat sze­rint egy 40 éves buda­pes­ti férfi 2020 júli­u­sá­tól a 2021. szep­tem­be­ri elfo­gá­sá­ig rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett koka­int oly módon, hogy azt egy III. kerü­le­ti lakás­ban tárol­ta, ada­gol­ta és onnan szol­gál­ta ki a lakás­ba érke­ző vevő­it. A vevők több­nyi­re kész­pénz­zel, de ese­ten­ként átuta­lás­sal is fizet­tek. A kábí­tó­szer ter­jesz­té­sé­be a férfi bevon­ta fele­sé­gét is, aki az útmu­ta­tá­sai sze­rint alkal­man­ként részt vett a koka­in dará­lá­sá­ban, hígí­tá­sá­ban és ada­go­lá­sá­ban, vala­mint – a férfi távol­lé­té­ben – tar­tot­ta a vevők­kel a kapcsolatot.

Igény sze­rint a város távo­lab­bi címe­i­re a férfi maga vitte ki kocsi­val az árut, de a keres­ke­dé­si háló­zat tagja volt egy 33 éves bicik­lis futár is, aki­vel a férfi álta­lá­ban dél­utá­non­ként talál­ko­zott. Ekkor átad­ta a futár­nak a kipor­ci­ó­zott koka­int, és meg­je­löl­te neki a kiszál­lí­tá­si címe­ket, majd este­fe­lé ele­in­te napi, majd heti rend­sze­res­ség­gel egy óbu­dai ben­zin­kú­ton elszámoltak.

A rend­őr­ség 2021. szep­tem­ber 29-én átfo­gó akció kere­té­ben épp egy ilyen napi talál­ko­zó során haj­tott végre raj­ta­ütést és a 40 éves fér­fit a futár­ral együtt a szál­lít­mány átadá­sa után elfogta.

A koka­in for­rá­sa – azaz a „fel­sőbb kap­cso­lat” – egy 66 éves férfi volt, aki­nek egy, szin­tén óbu­dai laká­sá­ban ugyan­ezen a napon a rend­őr­ség kuta­tást tar­tott és onnan eladás­ra szánt jelen­tős mennyi­sé­gű koka­int fog­lalt le. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a három, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló férfi vád­lott­ra fegy­ház­bün­te­tés, míg a nővel szem­ben bör­tön­bün­te­tés, továb­bá mind­egyi­kük ellen pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát is indít­vá­nyoz­ta. A 40 éves fér­fi­val szem­ben az ügyé­szi indít­vány része 100 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó érté­kű vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sa is. 

Az elkö­ve­tők elfo­gá­sá­ról a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda, vala­mint a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont által készí­tett rend­őr­sé­gi vide­ó­kat is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/felgongyolitettek-a-halozatot