Főoldal » Hírek » Bíróság elé állítás a repülőtéren pénzügyőrre támadó külföldi nő ügyében – fotókkal – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt állít bíró­ság elé egy szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú nőt, aki a jog­sze­rű­en eljá­ró pénz­ügy­őr­re támadt. 

A NAV Repü­lő­té­ri Rend­őr Igaz­ga­tó­ság állo­má­nya 2024. már­ci­us 27-én, este, a húszas éve­i­ben járó nővel és utas­tár­sá­val szem­ben Buda­pes­ten, a Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­té­ren vám­vizs­gá­la­tot tartott.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás alap­ján, a kül­föl­di nő az ellen­őr­zés ténye miatt nem­tet­szé­sét fejez­te ki, és külön­bö­ző trá­gár meg­jegy­zé­sek mel­lett meg­ta­gad­ta az együtt­mű­kö­dést. A nő az ellen­őriz­ni kívánt bőrönd­jét becsuk­ta, azt levet­te a vizs­gá­ló sza­lag­ról, majd az útle­ve­lét is kivet­te a pénz­ügy­őr kezé­ből, és – kivon­va magát az ellen­őr­zés alól – átbújt az ellen­őr­ző terü­le­tet lezá­ró kor­don­sza­lag alatt. 

Miu­tán a szlo­vák nő vissza­ment az ellen­őr­zé­si terü­let­re és vissza­he­lyez­te a bőrönd­jét és a tás­ká­ját a vizs­gá­ló sza­lag­ra. Ekkor a pénz­ügy­őr ész­lel­te, hogy a bőrönd­ben beje­len­tés köte­les áru lehet, ezért közöl­te, hogy ellen­őriz­ni akar­ja.  Ezt meg­hall­va a nő átnyúlt a vizs­gá­ló sza­lag felett és lefe­szí­tet­te a pénz­ügy­őr keze­it a bőrönd­jé­ről, nagy erő­vel meg­lök­te a mell­ka­sán, amely­nek hatá­sá­ra a pénz­ügy­őr két-három lépést hátra tántorodott.

Ezután a ter­helt lát­szó­lag meg­nyu­go­dott, majd ami­kor a beje­len­tés köte­les tár­gyat a pénz­ügy­őr kivet­te a bőrönd­jé­ből, a nő ismét fel­dü­hö­dött,  átnyúlt az ellen­őr­ző pul­ton és meg­pró­bál­ta kiven­ni azt a hiva­ta­los sze­mély kezé­ből. Eköz­ben a nő meg­ra­gad­ta a pénz­ügy­őr övére erő­sí­tett szol­gá­la­ti lőfegy­ver tok­ját, majd annál fogva maga felé rán­tot­ta őt, köz­ben kivet­te a kezé­ből a vizs­gált már­kás láb­be­lit és azzal, nagy erő­vel meg­ütöt­te a pénz­ügy­őr karját.

A továb­bi táma­dás meg­elő­zé­se érde­ké­ben a pénz­ügy­őr – figyel­mez­te­tést köve­tő­en - vegyi esz­közt alkal­ma­zott a ter­helt­tel szem­ben, amely­nek hatá­sá­ra a fizi­kai ellen­ál­lá­sa meg­tört, szó­ban azon­ban tovább­ra is táma­dó­an lépett fel.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a szlo­vák nőt, majd a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény eljá­rás gyor­sí­tó intéz­ke­dé­se­i­nek alkal­ma­zá­sá­val – az elkö­ve­tés óta bűn­ügyi fel­ügye­let­ben lévő – ter­hel­tet ma bíró­ság elé állította.

A képe­ken a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se lát­ha­tó, melyet a biz­ton­sá­gi kame­ra rögzített.