Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Bíróság elé állítás egy kiskőrösi kézilabda meccsen történt verekedés miatt- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye- videóval

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság bűn­tet­te miatt 2020. októ­ber 16-án gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit, aki 2020. szep­tem­ber 26-án Kis­kő­rö­sön egy férfi kézi­lab­da meccsen cse­re­já­té­kos­ként rátá­madt és több­ször meg­ütöt­te az ellen­fél csa­pat egyik játé­ko­sát, majd az öltö­ző előtt is foly­tat­ta a bántalmazást.

A vád sze­rint 2020. szep­tem­ber 26-án este Kis­kő­rö­sön egy férfi kézi­lab­da meccs volt, ame­lyen a hazai és a sik­ló­si csa­pa­tok mér­kőz­tek meg egy­más­sal. A nyil­vá­nos baj­no­ki mér­kő­zé­sen – a játék­idő letel­te előtt 10 másod­perc­cel - az egyik kis­kő­rö­si és sik­ló­si játé­kos között konf­lik­tus ala­kult ki.

Ezt látta az ügy vád­lott­ja, a sik­ló­si játé­kos apja, aki szin­tén játé­kos­ként a cse­re­pa­don ült. A vád­lott bero­hant a pályá­ra és rátá­madt a konf­lik­tus­ban részes kis­kő­rö­si játé­kos­ra. Meg­lök­te a kis­kő­rö­si férfi fel­ső­tes­tét, mire a meg­tá­ma­dott játé­kos véde­ke­zé­sül átka­rol­ta a vád­lott nya­kát, így mind­ket­ten a föld­re kerül­tek. Ezután a vád­lott a kis­kő­rö­si játé­kos hátá­ra tér­del­ve ököl­lel ütöt­te tovább. A továb­bi bán­tal­ma­zást az oda­ér­ke­ző csa­pat­tár­sak aka­dá­lyoz­ták meg, a konf­lik­tus hevé­ben kisebb lök­dö­ső­dés is kialakult.

Ezután mint­egy 10 perc­cel a vád­lott a ver­seny­bí­ró uta­sí­tá­sá­ra elhagy­ta a játék­te­ret. Az öltö­zők előtt a folyo­són állt a koráb­ban meg­tá­ma­dott kis­kő­rö­si játé­kos. A vád­lott oda­ment hozzá és ismét bán­tal­maz­ni kezd­te: egy­szer nagy erő­vel pofon ütöt­te. A bán­tal­ma­zás miatt a játé­kos a fején nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de könnyű testi sér­tés miatt nem kérte a vád­lott megbüntetését.

A nyo­mo­zás elvég­zé­se után a kis­kő­rö­si rend­őrök kez­de­mé­nyez­ték a vád­lott bíró­ság elé állí­tá­sát. A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tat nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt 2020. októ­ber 16-án állí­tot­ta bíró­ság elé. A Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat és 300 000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let jog­erős, elle­ne senki sem fellebbezett.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.