Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Bíróság elé állítja az ügyészség a Röszkénél elfogott migránsokat – FOTÓVAL ÉS VIDEÓVAL- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állít­ja azt a három szír fér­fit, akik a biz­ton­sá­gi határ­zá­ron lét­rán átmász­va, ille­gá­li­san lép­tek be Magyar­or­szág terü­le­té­re.

2020. szep­tem­ber 30-án, a haj­na­li órák­ban a szerb-magyar határ rösz­kei vas­út­át­ke­lő­hely­hez köze­li sza­ka­szán kisebb cso­por­tok­ban, mint­egy negy­ven mig­ráns gyűlt össze, akik az ide­ig­le­nes biz­ton­sá­gi határ­zár­ra fel­mász­va pró­bál­tak az ország terü­le­té­re bejut­ni. A 10-15 fős cso­por­tok tag­jai a kerí­tés magyar olda­lán lévő rend­őrök felé köve­ket is hají­tot­tak.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a három szír férfi ilyen körül­mé­nyek között, az ide­ig­le­nes biz­ton­sá­gi határ­zár­nak lét­rát támaszt­va és azon átmász­va, jogo­su­lat­la­nul lépett be az ország terü­le­té­re, ahol őket rövid időn belül a rend­őr­ség elfog­ta.

A határ­zár til­tott átlé­pé­sé­nek bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő eljá­rás­ban a gya­nú­sí­tot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­se tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján tart tár­gya­lást.

Az eset kap­csán készült videó-és kép­fel­vé­tel az aláb­bi link­ről érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/orizetbe-vette-a-rendorseg-a-hajnalban