Főoldal » Hírek » Bíróság elé állítja az ügyészség az NVSZ megbízhatósági vizsgálatán megbukott mentőápolót – NVSZ videójával - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állít­ja bíró­ság elé azt a men­tő­ápo­lót, aki az álta­la ellá­tás­ra szo­ru­ló­nak hitt tár­gya­ló­tiszt autó­já­ból 70.000 forint csap­da­pénzt lopott el.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat (NVSZ) 2023. janu­ár­ban meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­la­tot ren­delt el buda­pes­ti men­tő­ápo­lók­kal szem­ben. Ennek érde­ké­ben, egy spe­ci­á­lis akció-gépjárműben - amely­ben egy tár­gya­ló­tiszt, mint az ellá­tan­dó sze­mély ült - külön­bö­ző cím­le­tek­ben, össze­sen 170.000 Ft csap­da­pénzt helyez­tek el jól lát­ha­tó helyre.

Az akció során az NVSZ egyik hiva­tá­sos tár­gya­ló­tiszt­je 2023. feb­ru­ár 1-jén a 112-es segély­hí­vó szá­mon arról tett beje­len­tést, hogy a III. kerü­let­ben egy férfi elesett, és ellá­tás­ra szo­rul. A men­tő­ko­csi­val hely­szín­re érke­ző men­tő­ápo­lók­nak a beje­len­tő elmond­ta, hogy az ellá­tás­ra szo­ru­ló sze­mély - tény­le­ge­sen az NVSZ másik tár­gya­ló­tiszt­je - idő­köz­ben beült egy autó­ba. A men­tők a lábát és mell­ka­sát fáj­la­ló tár­gya­ló­tisz­tet a jár­mű­ből a men­tő­au­tó­hoz kísér­ték, meg­vizs­gál­ták, majd közöl­ték vele, hogy továb­bi kivizs­gá­lás cél­já­ból kór­ház­ba szál­lít­ják. A vád­lott men­tő­ápo­ló ezt köve­tő­en vissza­ment a gép­ko­csi­hoz, azt kinyi­tot­ta, majd a műszer­fa­lon, illet­ve az első ülé­sen elhe­lye­zett, össze­sen 170.000 forint csap­da­pénz­ből ello­pott 70.000 forin­tot, amit a ruhá­za­tá­ba rejtett.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit lopás vét­sé­ge miatt a mai napon gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állítja.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy­ben kiadott köz­le­mé­nye - a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­vé­te­le­i­vel - itt megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/birosag-ele-allitasi-javaslat-51