Főoldal » Archív » Bíróság elé állították a kecskeméti taxist kirabolni akaró fiatalkorút

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fiút, aki 2020. feb­ru­ár 15-én haj­nal­ban egy riasz­tó­pisz­tollyal fenye­ge­tőz­ve akart kira­bol­ni egy kecs­ke­mé­ti taxist.

A vád sze­rint a taxis férfi 2020. feb­ru­ár 15-én, haj­na­li 1 óra előtt egy kecs­ke­mé­ti busz­meg­ál­ló­ban vette fel a taxi­já­ba az ittas fiút, akit Hel­vé­ci­á­ra kel­lett szál­lí­ta­nia. Ami­kor meg­ér­kez­tek a fiú lakó­he­lyé­re, a fiú kiszállt a taxi­ból, hogy a 4.300 forin­tos vitel­dí­jat magá­hoz vegye.

A fiú 5 perc múlva ért vissza. Beszállt a taxi jobb első ülé­sé­re, majd egy töl­tet­len gáz-riasztó pisz­tollyal meg­fe­nye­get­te a taxist. A fegy­vert a sér­tett­re fogta és fel­szó­lí­tot­ta, hogy „pakol­ja ki a pénz­tár­cá­ját”. A sér­tett azon­ban a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get, kito­la­tott az úttest­re és fiúra irá­nyí­tot­ta a taxi­ban lévő biz­ton­sá­gi kame­rát. A sér­tett egy­szer arcon is ütöt­te a fia­tal­ko­rút és el akar­ta venni tőle a pisztolyt.

Végül sike­rült a taxis­nak kiszál­lí­ta­nia a fiút az autó­ból, aki ezután zsák­mány nél­kül elsza­ladt a hely­szín­ről, még a kabát­ját és a riasz­tó­pisz­tolyt is ott­hagy­ta. A sér­tett pénz­tár­cá­já­ban a cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor 40.000 forint volt. A kecs­ke­mé­ti rend­őrök a fiút még aznap dél­után elfog­ták, őri­zet­be vet­ték, majd a bíró­ság letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te. A lefog­lalt, enge­dély nél­kül tart­ha­tó riasz­tó­pisz­toly – ami nem minő­sül lőfegy­ver­nek - a fiú apjáé, aki nem tudott arról, hogy a fia a pisz­tolyt rab­lás­hoz akar­ja felhasználni.

Gyors nyo­mo­zás után a Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség a fia­tal­ko­rú vád­lot­tat fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt ma bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat és 2 év fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­re ítél­te, ami­nek a vég­re­haj­tá­sát 4 évre fel­füg­gesz­tet­te, vala­mint elren­del­te a fia­tal­ko­rú párt­fo­gó fel­ügye­le­tét. A bíró­ság a riasz­tó­pisz­toly lefog­la­lá­sát meg­szün­tet­te és vissza­ad­ta a fiú apjá­nak. Az íté­let jog­erős, elle­ne senki sem fellebbezett.