Főoldal » Hírek » Bíróság elé állították a pékséget késsel kirabló férfit - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban emelt vádat azzal a kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint egy kés­sel fenye­ge­tő­zött és így rabolt ki egy kapos­vá­ri pék­sé­get, a rend­őrök még a bolt­ból való távo­zá­sa előtt elfogták.

A vád sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2021 máju­sá­ban bement Kapos­vá­ron az egyik bel­vá­ro­si pék­ség­be, majd a pult mögé lépve ruhá­já­ból elő­hú­zott egy 15 cm pen­gé­jű kést, és azt az eladók felé tar­tot­ta, miköz­ben több pék­árut is magá­hoz vett.

Idő­köz­ben a hely­szín­re érke­zett a pék­ség tulaj­do­no­sa, aki egy pék­la­pát­tal meg­kí­sé­rel­te meg­sza­kí­ta­ni a bűn­cse­lek­ményt, és távo­zás­ra bírni a gya­nú­sí­tot­tat. A férfi azon­ban a késé­vel vég­zett hado­ná­szó moz­du­la­tok­kal meg­hát­rá­lás­ra kény­sze­rí­tet­te a sértettet.

A vád­lot­tat végül a hely­szín­re érke­ző kapos­vá­ri rend­őrök az üzlet­ből való távo­zá­sa előtt elfog­ták és őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a férfi letar­tóz­ta­tá­sát is elren­del­te a bíróság.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a bíró­sá­gi elé állí­tás kere­té­ben meg­tar­tott tár­gya­lás során az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit, aki­vel szem­ben 5 év fegy­ház­bün­te­tést és 5 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki. Az ügyész­ség az íté­let ellen a hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés miatt jelen­tett be fellebbezést.

Az elkö­ve­tés­hez hasz­nált kést rög­zí­tő fotó a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készült.