Főoldal » Archív » Bíróság elé állt a kukkoló

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség til­tott adat­szer­zés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 42 éves kapos­vá­ri fér­fit, aki mobil­te­le­fon­nal rög­zí­tet­te a szom­széd­já­ban lakó nő fürdőzését.

A vád­lott 2018 júni­u­sá­ban, ott­ho­ná­ban tar­tóz­ko­dott, ami­kor fel­fi­gyelt arra, hogy a szom­szé­dos ház für­dő­szo­bá­já­ban fel­kap­cso­ló­dik a vil­lany. Mivel tudta, hogy a szom­széd­já­ban lakó nő készül für­de­ni, ezért fogott egy por­szí­vó csö­vet, majd arra rára­gasz­tot­ta a mobil­te­le­fon­ját, azt fel­vé­tel módba állí­tot­ta és fel­emel­te a für­dő­szo­ba ablakához.

A készü­lék azon­ban a rög­zí­tés során neki­ütő­dött az ablak­üveg­nek, így a sér­tett ész­re­vet­te, hogy vala­ki für­dés köz­ben fil­me­zi, kia­bál­ni kez­dett, majd rend­őrt hívott. A vád­lott az asszony kia­bá­lá­sá­tól annyi­ra meg­ijedt, hogy a házá­ba rohant, és azon­nal töröl­te a fel­vé­telt. A rend­őrök végül itt fog­ták el.

Az ügyész­ség a ter­hel­tet gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta, akit bíró­ság pró­bá­ra bocsátott.