Főoldal » Hírek » Bíróság előtt a fiatal külföldi férfi, aki megütötte az Országgyűlési Őrség egyik tagját - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt 55 órán belül bíró­ság elé állí­tot­ta az őri­zet­ben lévő ame­ri­kai férfit.

A vád sze­rint a 21 éves ame­ri­kai állam­pol­gár 2023. ápri­lis 4-én, éjjel 2 óra­kor itta­san meg­kö­ze­lí­tet­te a Par­la­ment egyik kapu­ját, és meg­pró­bált az elzárt terü­let­re a záró­lán­cot átmász­va bejut­ni. A fia­tal cse­lek­mé­nyét látta az Ország­gyű­lé­si Őrség szol­gá­lat­ban lévő tagja, aki magyar, majd angol nyel­ven is tájé­koz­tat­ta, hogy a terü­let­re nem lép­het be, vala­mint távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel. A férfi az ismé­telt fel­szó­lí­tá­sok elle­né­re sem ment el, hanem több­ször meg­pró­bál­ta a lán­cot átlép­ni, melyet az ország­gyű­lé­si őr úgy aka­dá­lyo­zott meg, hogy a tenye­ré­vel a vál­lá­nál meg­tart­va tar­tóz­tat­ta fel a fiatalt.

Ezt köve­tő­en a férfi elfu­tott a Sza­lay utca irá­nyá­ba, majd a Par­la­ment XVII-es kapu­já­val szem­ben talál­ha­tó lán­cot kike­rül­ve belé­pett az elzárt terü­let­re, és ott ököl­lel leg­alább két-három alka­lom­mal a hiva­ta­los sze­mély arca felé ütött. Az üté­sek egyi­ke elta­lál­ta a főtörzs­őr­mes­ter orrát, ami­nek követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló vérző sérü­lést szenvedett.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, és a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény eljá­rás­gyor­sí­tó intéz­ke­dé­se­it alkal­maz­va az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott 55 órán belül a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság elé állította.

A bíró­ság a vád­dal egye­ző­en elítél­te a fér­fit. A bíró­ság egyet­ér­tett a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség tár­gya­lá­son elő­ter­jesz­tett bün­te­té­si indít­vá­nyá­val is, így a vád­lot­tat egy év - vég­re­haj­tá­sá­ban két év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te és 2 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. Az íté­let jog­erős. 

Az elkö­ve­tést a biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.