Főoldal » Hírek » Bíróság előtt a hivatalos személyt vesztegetni akaró külföldi férfi - fotóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség keve­sebb mint 48 óra eltel­té­vel bíró­ság elé állít­ja a köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­tét elkö­ve­tő férfit.

2022. május 2-án a pénz­ügy­őrök intéz­ked­tek egy 46 éves dél-koreai fér­fi­val a Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­té­ren, miköz­ben Szö­ul­ba kívánt utaz­ni. A pénz­ügy­őrök kér­dé­sé­re, misze­rint a vám­ha­tó­ság részé­re van-e beje­len­te­ni való­ja, a férfi nem­le­ges választ adott. Ezután a pénz­ügy­őrök meg­kezd­ték kézi­poggyá­sza­i­nak átvizs­gá­lá­sát. A vizs­gá­lat köz­ben a férfi úgy nyi­lat­ko­zott, hogy 10.000 euró kész­pénz van a pénz­tár­cá­já­ban, amely össze­get a pénz­ügy­őrök megtaláltak.

Ezután a pénz­ügy­őrök közöl­ték a fér­fi­val, hogy a vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok alap­ján elmu­lasz­tot­ta azon köte­le­zett­sé­gét, hogy – az Euró­pai Unió terü­le­té­re tör­té­nő be és kilé­pés ese­tén – ezen össze­gű kész­pénz­ről nyi­lat­koz­zon az uniós tag­ál­lam ille­té­kes ható­sá­gá­nak, ezért köz­igaz­ga­tá­si eljá­rást kell kez­de­mé­nyez­ni­ük. Ekkor a férfi nem­tet­szé­sé­nek adott han­got az intéz­ke­dés és a járat leké­sé­se miatt, majd fel­emel­te a már leszá­molt húsz darab 500 eurós bank­jegy egyi­két és fel­aján­lot­ta a pénz­ügy­őrök­nek azért, hogy hiva­ta­li köte­les­sé­gü­ket meg­szeg­ve tekint­se­nek el a köz­igaz­ga­tá­si eljá­rás meg­in­dí­tá­sá­tól. A pénz­ügy­őrök az aján­la­tot visszautasították.

Az ügyész­sé­gen gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott férfi tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A nyo­mo­zó ügyész­ség az őri­zet­ben lévő elkö­ve­tőt gyor­sí­tott eljá­rás­ban, a mai napon a Fővá­ro­si Tör­vény­szék elé állít­ja, és arra tesz indít­ványt, hogy a bíró­ság ítél­je a fér­fit fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re, meg­ha­tá­ro­zott időre uta­sít­sa ki Magyar­or­szág terü­le­té­ről és ren­del­jen el vele szem­ben vagyon­el­kob­zást a fel­aján­lott jog­ta­lan vagyo­ni előny erejéig.

A fény­ké­pet a vesz­te­ge­té­si pénz­ről rögzítették.