Főoldal » Archív » Bíróság előtt a magát mutogató férfi - fotóval

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állít­ja azt a fér­fit, aki 2019 júni­u­sá­ban két sze­ge­di ját­szó­té­ren gye­re­kek előtt muto­gat­ta magát.

A vád sze­rint az ötven­két éves férfi 2019. júni­us 10-én, este hat óra körül, az egyik ját­szó­té­ren leült a föld­re, majd sze­mé­rem­sér­tő módon lát­ha­tó­vá tette magát. A vád­lott cse­lek­mé­nyét az ott ját­szó gye­re­kek ész­re­vet­ték, ekkor a vád­lott távo­zott. A vád­lott három nap­pal később, 2019. júni­us 13-án, dél­után kettő körül, egy másik ját­szó­té­ren, egy padon ülve, hason­ló­an cse­le­ke­dett. A gye­re­kek ész­re­vet­ték, majd miu­tán egyi­kük rászólt, a cse­lek­ményt abba­hagy­ta.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a fér­fit sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A fér­fit a cse­lek­mény elkö­ve­té­se során tet­ten érték, vala­mint beis­me­rő val­lo­mást tett, ezért gyor­sí­tott eljá­rás­ban állít­ja az ügyész­ség a vád­lot­tat a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság elé a mai napon.

Az elfo­gás­ról készült fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/magamutogato-rendorkezen#3