Főoldal » Hírek » Bíróság előtt a plázába besurranó tolvaj – videóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki az egri pláza több bolt­já­ba azért ment be, hogy onnan lopjon. 

A vád sze­rint a férfi 2023 máju­sá­ban az egri bevá­sár­ló­köz­pont két üzle­té­nek ajta­ján lévő zsa­nér­szö­ge­ket eltá­vo­lí­tot­ta, majd az ajtó­kat a helyük­ről leemel­ve beju­tott a helyi­sé­gek­be. A vád­lott az első üzlet­ből üres kéz­zel távo­zott, azon­ban szán­dé­ká­val nem hagyott fel. A máso­dik bolt­ba bemen­ve már elér­te cél­ját, és egy tál­cát vett magá­hoz a benne lévő apró­pénz­zel együtt, majd távoz­ni akart, azon­ban meg­gon­dol­ta magát, így a tál­cát visszavitte.

Ezt köve­tő­en az üzlet iro­da­he­lyi­sé­gé­ben tovább kuta­ko­dott, mely­nek ered­mé­nye­kép­pen magá­hoz vett egy aján­dék­ta­sa­kot a benne lévő leg­alább 7.314.500 forint kész­pénz­zel együtt. A kár jelen­tős része meg­té­rült, mert a nyo­mo­zó ható­ság több mint 7 mil­lió forin­tot vissza­adott a sértettnek.

A járá­si ügyész­ség a tol­vajt kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te kísér­le­té­vel, vala­mint jelen­tős érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádolja.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a most benyúj­tott vád­ira­tá­ban mér­té­kes indít­ványt tett arra az eset­re, ha a férfi a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri a bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. A vád­ha­tó­ság 4 év sza­bad­ság­vesz­tés és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást, továb­bá ren­del­je el egy koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés – 1 év fog­ház – vég­re­haj­tá­sát is.

A külö­nös vissza­eső férfi letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülését.

A cse­lek­ményt egy biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette:

https://fb.watch/mkdF32D1EG/