Főoldal » Archív » Bíróság előtt a röszkei határzárat áttörő illegális határátlépők

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a mai napon gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állít­ja azt az öt fér­fit, akik kedd reg­gel­re vir­ra­dó­ra pró­bál­tak meg átjut­ni a lezárt rösz­kei köz­úti határátkelőhelyen.

A járá­si ügyész­ség vád­fel­jegy­zé­se sze­rint 2020. janu­ár 28-án, 5 óra 30 perc körül, a Röszke-Horgos határ­át­ke­lő­he­lyen a töme­ges beván­dor­lás okoz­ta vál­ság­hely­zet­ben, a határ­át­ke­lő lezárt kapu­ja mel­let­ti for­ga­lom­el­te­re­lő beton­kor­lát mint­egy 1,9 méter magas kerí­té­sé­nél, leg­alább 50 fős tömeg gyü­le­ke­zett annak érde­ké­ben, hogy Szer­bia terü­le­té­ről Magyar­or­szág terü­le­té­re lép­jen. A tömeg ele­jén lévő sze­mé­lyek a kerí­tés­re fel­mász­tak, azt rán­gat­ni kezd­ték, majd lenyom­ták, külön­bö­ző szö­ve­ge­ket kia­bál­va, skan­dál­va, majd a határ­ke­rí­tés magyar olda­lán álló őrök­nek a „F*ck you magyar­ski” kife­je­zést ordi­bál­ták. A tömeg egyes tag­jai a határ­zár részét képe­ző kerí­tést a for­ga­lom­el­te­re­lő kor­lát­ra fel­áll­va leta­pos­ták, majd a folya­ma­to­san skan­dá­ló tömeg a leta­po­sott kerí­té­sen keresz­tül Magyar­or­szág terü­le­té­re lépett és futva az ország bel­se­je felé indult.

A határ­zár magyar olda­lán szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő fegy­ve­res biz­ton­sá­gi őrök ezt látva „Stop” kiál­tá­sok­kal pró­bál­ták a felé­jük tartó töme­get fel­tar­tóz­tat­ni, majd testi épsé­gü­ket félt­ve hát­rál­ni kény­sze­rül­tek, ille­tő­leg az irá­nyí­tá­si köz­pont­tól segít­sé­get kér­tek. A tömeg a fel­szó­lí­tá­sok elle­né­re folya­ma­to­san skan­dál­va tovább haladt az ország bel­se­je felé, ami­kor is a biz­ton­sá­gi őrök egyi­ke a szol­gá­la­ti fegy­ve­ré­vel figyel­mez­te­tő lövést adott le a felé tovább­ha­la­dó, zavar­gó tömeg meg­ál­lí­tá­sa érde­ké­ben. A lövés leadá­sa után a tömeg tovább haladt a biz­ton­sá­gi őrök irá­nyá­ba, az őrök egyi­két már mint­egy 5-6 méter­re meg­kö­ze­lí­tet­ték, és mivel tovább­ra is fenye­ge­tő jel­leg­gel kia­bál­tak, ezért újabb két figyel­mez­te­tő lövést adtak el.

A több­szö­ri lövés hatá­sá­ra, ille­tő­leg az idő­köz­ben hely­szín­re érke­ző rend­őrök lét­szám­fö­lé­nyét látva a tömeg vissza­for­dult és Szer­bi­á­ba futott.

A cse­lek­ménnyel össze­füg­gés­ben a Magyar­or­szág terü­le­té­re jogo­su­lat­la­nul belé­pők közül négy főt állí­ta­nak elő, akik közül ket­ten magu­kat szír, míg ket­ten palesz­tin állam­pol­gár­nak vallották.

Elő­ál­lí­tás­ra került továb­bá egy magát algé­ri­ai állam­pol­gár­nak valló férfi is, aki a cse­lek­mé­nyek­kel egy idő­ben a szerb-magyar állam­ha­tá­ron fel­ál­lí­tott határ­zár­ként szol­gá­ló kerí­tést, Rösz­ke tér­sé­gé­ben, a tömeg­től füg­get­le­nül, négy, az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt tár­sá­val, átlép­te úgy, hogy a kerí­tés­re egy pal­lót helyez­tek, majd azon átmász­va jogo­su­lat­la­nul Magyar­or­szág terü­le­té­re beléptek.

A két szír, ille­tő­leg két palesz­tin állam­pol­gár­sá­gú fér­fit az ügyész­ség tömeg­za­var­gás részt­ve­vő­je­ként elkö­ve­tett határ­zár til­tott átlé­pé­sé­nek bűn­tet­te miatt, míg a tőlük füg­get­le­nül jogo­su­lat­la­nul Magyar­or­szág terü­le­té­re jutó algé­ri­ai fér­fit határ­zár til­tott átlé­pé­sé­nek bűn­tet­te miatt állít­ja a mai napon bíró­ság elé.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a bíró­ság elé állí­tás kere­té­ben tar­tott tár­gya­lá­son dönt a vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kérdésében.