Főoldal » Hírek » Bitcoinnal fizetett az ecstasy tablettákért - fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben. Az egyik több ezer, kül­föld­ről pos­tai úton beszer­zett ecs­ta­sy tab­let­tát érté­ke­sí­tett több sze­mély­nek, köz­tük a vád­dal érin­tett másik férfinak.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a férfi 2019 decem­be­ré­től 2020 júni­u­sá­ig havi szin­ten, több ezer ecs­ta­sy tab­let­tát érté­ke­sí­tett Győr és Kis­bér terü­le­tén több sze­mély­nek, köz­tük a másik fér­fi­nak. A kábí­tó­szer­rel keres­ke­dő férfi a tab­let­tá­kat Hol­lan­di­á­ból és Német­or­szág­ból a Dark­Web olda­la­kon keresz­tül sze­rez­te be pos­tai úton, a kábí­tó­szer ellen­ér­té­két pedig bit­co­in­nal fizet­te meg és dara­bon­ként leg­alább 2000 forin­tért értékesítette.

A fér­fi­tól a nyo­mo­zó ható­ság össze­sen 946 db ecs­ta­sy tab­let­tát fog­lalt le, melyet a férfi szin­tén el akart adni.

A főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te, a másik fér­fi­val szem­ben kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Tata­bá­nyai Törvényszékre.

A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a kábí­tó­szer keres­ke­dő fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki, és tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, a másik fér­fit pedig fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je. Ezen túl­me­nő­en a főügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tól lefog­lalt kábí­tó­szert koboz­za el és vele szem­ben 430.000 forint összeg­ben vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el.