Főoldal » Hírek » Bitcoinnal fizetett, és a munkahelyére kérte postázni a drogot - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lás kísér­le­te miatt emelt vádat abban az ügy­ben, amely­ben egy tisza­kécs­kei férfi tavaly feb­ru­ár­ban Hol­lan­di­á­ból pos­tán amfe­ta­mint ren­delt, amit krip­to­va­lu­tá­val fize­tett ki. A kül­de­ményt azon­ban nem kapta meg, mert a cso­ma­got lefülelték.

A vád­irat sze­rint a tisza­kécs­kei férfi 2021 feb­ru­ár­já­ban inter­ne­tes web­ol­dal­ról, Hol­lan­di­á­ból kábí­tó­szert ren­delt, melyet a mun­ka­he­lyé­re kért pos­táz­ni. A férfi a vétel­árat krip­to­va­lu­tá­val, bit­co­in­nal fizet­te ki az isme­ret­len eladó részére.

A NAV Repü­lő­té­ri Igaz­ga­tó­sá­ga a Magyar Posta Zrt. köz­pont­já­ban 2021. feb­ru­ár 12-én a vád­lott nevé­re és mun­ka­he­lye címé­re isme­ret­len fel­adó által kül­dött cso­mag­ban brut­tó 28,5 gramm fehér színű olda­tot talált. A cso­mag­ban lévő anyag kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő amfe­ta­mint tar­tal­ma­zott, amely­nek ható­anyag­tar­tal­ma meg­ha­lad­ta a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát, annak mint­egy hét­sze­re­se volt.

Az ügyész­ség a fér­fit kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A sza­bad­lá­bon lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.